Värdegrunden står i motsats till lagen

Pågående värdegrundsarbete. Foto: Vimeo.

Värdegrunden är ett begrepp som introducerades i Sverige på 1990-talet. Primärt används begreppet inom en institutions gemensamma etiska grundvalar och refererar till de mest grundläggande principerna inom en politisk ideologi eller religion. Termen är dock kontroversiell och saknar förankring i internationella regelverk: begreppet värdegrund används inte utanför Sverige. (Ett undantag är Norge där den snarlika termen ”värdegrunnlaget” i viss mån förekommer i Læreplansverket.)

I Sverige har det investerats betydande summor i att lansera och implementera värdegrundsarbetet i institutioner, myndigheter och företag. Ett spektakulärt exempel på en sådan satsning är Bi Puranens konsultfirma Bikupan som fick i uppdrag att bedriva värdegrundsarbete åt Försvarsmakten 2006-2008. Bikupans värdegrundsprojekt ökade från budgeterade 15,7 miljoner SEK till skandalösa 101,2 miljoner SEK. I SvD:s granskning av värdegrundsprojektet står det:

”Personalen har klagat över ‘enkät-trötthet’ och ‘åsiktsregistrering’. I enkäten, där anonymitet förvisso utlovas, finns till exempel frågan om vad de tycker om flyktingförläggningar. […] För 101,2 miljoner kronor får chefer i försvaret diagram och statistik över personalens åsikter om värdegrunden. Sedan är det upp till varje förbandschef att vidta åtgärder mot avvikande åsikter om invandrare eller kvinnor.”

Uppenbarligen har Bi Puranens projekt fått viss effekt, eftersom det finns anställda inom Försvarsmakten har blivit uppsagda eller tillrättavisade när de inte följer värdegrunden till punkt och pricka. En soldat vägrade till exempel att köra Försvarsmaktens lastbil under Prideparaden 2016; mannen anmäldes för arbetsvägran – men personalansvarsnämnden slog senare fast att deltagande i paraden är frivilligt. Däremot gick det värre för deltidssoldaten som i sitt civila yrke som väktare stoppade en våldtäkt på ett asylboende och beskrev incidenten i kritiska ordalag på sin Facebook-sida. Försvarsmakten ansåg att soldaten hade brutit mot värdegrunden och gav honom sparken. I  personalansvarsnämnds beslut står det ordagrant:

“Bakgrunden till ärendet är att NN vid flertal tillfällen har uttryckt sig olämpligt och i strid med värdegrunden på sociala medier.”

Problemet är dock att begreppet värdegrund inte är reglerat i svensk lag utan har implementerats med visst godtycke av diverse svenska myndigheter och institutioner. I vissa fall har det gått så långt att värdegrunden står i direkt konflikt med svensk lag.

Ett exempel på när värdegrunden har kolliderat med lagstiftningen är Energimyndigheten. En anställd på Energimyndigheten har vittnat om denna tvetydiga diskrepans på Merit Wagers blogg:

 “Ledningen har meddelat att vi uttryckligen ska följa värdegrunden, lagen kommer i andra hand. Skulle värdegrunden och lagen stå i konflikt med varandra så gäller värdegrunden.

Jag vet att våra jurister är lätt chockade men någon annan reaktion har jag inte noterat.

Det var GD Erik Brandsma själv som inför hela personalen meddelade det här. Först trodde vi att han uttryckte sig klumpigt men när han sedan illustrerade det hela med en episod där han alldeles uppenbart bröt mot regelverket med hänvisning till värdegrunden, så rådde det inget tvivel längre. Det här skedde för ca två år sedan och jag skulle kanske ha kunnat glömma det hela, men under 2016 påmindes vi systematiskt om att det är värdegrunden som gäller. Lagar är det si och så med, för de kommer i andra hand.”

Ytterligare episod på samma tema har utspelats i skolan. Gymnasieläraren John Dübeck (som spelar i dissidentduon Lilou & John) närvarade vid ett möte på skolan där värdegrunden avhandlades. John skriver på sin Facebook-sida:

”En kvinnlig företrädare för Lärarnas Riksförbund hade föreläsning på vår skola idag om ’yrkesetik’ 13:30-16:00 och uppmanade under föreläsningen alla lärare att SLUTA följa demokratiska beslut angående skolan om Sverigedemokraterna vinner valet 2018, utan i stället fortsätta med fackförbundens ’värdegrund’! Hon uppmanade m.a.o. till lagbrott vid en SD-seger!

Hon menade att det var den officiella hållningen hos både Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund och hänvisade till en motion som Sverigedemokraterna nyligen hade lagt, som hade ett förfärligt innehåll enligt henne.”

Sverigedemokraternas motion handlade om att lärare inte ska få bedriva politisk argumentation utifrån personliga preferenser. Uppenbarligen hade företrädaren för Lärarnas Riksförbund allvarliga problem med att följa lagen om denna motion skulle bli verklighet: hon hävdade på mötet att de lärare som följer en sådan lagstiftning kan riskera att bli av med sin lärarlegitimation eftersom de skulle bestrida fackförbundets värdegrund.

En sådan inställning är djupt problematisk – och dessutom odemokratisk. Lagar instiftas i riksdagen av folkvalda politiker medan värdegrunden är ett töjbart begrepp som med visst godtycke formuleras i myndigheternas interna styrdokument. Rimligtvis borde ett lands demokratiskt instiftade lagar ha företräde – men uppenbarligen råder nu motsatt förhållande på Energimyndigheten och Lärarnas Riksförbund.

Problematiken med den motstridiga värdegrunden har accentuerats ytterligare när moraset har letat sig hela vägen in till hjärtat av det svenska domstolsväsendet. I ett uppmärksammat fall ansåg tre nämndemän att det var ”jämställt med tortyr” att utvisa ett äldre par till EU-landet Grekland där de har medborgarskap. Juristdomaren menade dock att det skulle strida mot svensk lag att ge paret uppehållstillstånd, men eftersom nämndemännen var i majoritet fick de sin vilja igenom. Förvaltningsrätten har nu stängt av nämndemännen, samtidigt som polis och åklagare utreder om de gjort sig skyldiga till tjänstefel på grund av domen.

Ett liknande fenomen kan skönjas inom Migrationsverket där en grupp handläggare jobbade övertid för att bevilja ett maximalt antal uppehållstillstånd till asylsökare innan de nya hårdare lagkraven trädde i kraft i juli 2016. Flera källor inom Migrationsverket vittnar om att dessa tjänstemän agerade som asylaktivister under denna period. Ett annat skräckexempel är hur myndigheten har sett mellan fingrarna vad gäller åldersbedrägerierna bland de så kallade ”ensamkommande flyktingbarn”: tjänstemännen har fått direktiv om att inte ställa några frågor om den asylsökande ser ut att vara yngre än 40 år. Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer har dock deklarerat att myndigheten ”ska börja följa lagen” vid ålderstester av ”ensamkommande flyktingbarn”. Vad de ägnade sig åt tidigare är oklart. (Ironiskt nog ägnar sig samma myndighet åt extremt byråkratiska processer när det gäller högutbildade arbetskraftsinvandrare som verkligen bidrar till det svenska samhället – då kan däremot Migrationsverkets handläggare övertolka regelverket och utvisa högpresterande dataexperter för obetydliga bagateller.)

Även Svenska Kyrkan har ägnat sig åt värdegrundsarbete som står i strid med den svenska lagen. I somras arrangerade kyrkan ett sommarläger för ”papperslösa flyktingar” (läs: illegala invandrare utan asylskäl) på ett vandrarhem då polisen gjorde ett tillslag. Per Kristiansson, präst i Malmö och ansvarig för lägret, ”blev förtvivlad och chockad över polisens agerande”. Polisens presstalesperson Ewa-Gun Westford sade då:

”Det finns ju uppfattningar om det, men ingen kan ju sätta sig över svensk lagstiftning. Den följer ju vi, och det måste ju alla andra också göra. Det pratas om frizoner, och det finns inga fredade zoner. Det är endast ambassader som kan räknas som det.”

Det är dock en sanning med modifikation: Dan Eliassons Polismyndighet ser mellan fingrarna med att afghanernas demonstration på Medborgarplatsen och Norra Bantorget får pågå efter klockan 22 varje kväll trots att demonstranterna saknar tillstånd. Dessutom har Polisen inte vidtagit de åtgärder som krävs för att stävja tiggeriet bland ”mobila EU-medborgare” trots att dessa konsekvent bryter mot lagar och förordningar vad gäller uppehållstillstånd, nedskräpning och bosättningar.

Summa summarum hamnar den förmenta värdegrunden ofta i konflikt med svensk lagstiftning. Detta är en oroväckande utveckling eftersom ett ”land ska med lag byggas” (som var Karl XV:s valspråk). Om Sveriges lagar åsidosätts till förmån för hemmasnickrade värdegrundsdokument är landet inne på ett sluttande plan. Om Sverigedemokraterna dessutom får större politiskt inflytande efter valet 2018 kan utvecklingen förvärras och leda till direkta protester, avsked och spontana strejker på landets myndigheter – vilket kan förlama vissa verksamheter och sätta välfärden och säkerheten på spel.

Om utvecklingen fortsätter i tangentens negativa riktning vore det intressant att låta OSSE, EU-domstolen eller FN granska hur de svenska lagarna faktiskt tillämpas. Sannolikt skulle sådana internationella observatörer komma till den nedslående slutsatsen att Sverige uppvisar betydande brister i efterlevnad av demokratiskt instiftade lagar.

8 thoughts on “Värdegrunden står i motsats till lagen”

 1. Sverige är ett land i fritt fall. Var och en med lite självbevarelsedrift bör se om sitt hus.

 2. Ser värdegrundsarbete som ett slags uttryck för socialfascism. Tänk rätt, tänk som oss eller bli utstött.

 3. Den svenska värdegrunden har strukturella likheter med vad som tillämpades i det nationalsocialistiska Tyskland där man förvisso snabbt stiftade lagar med dessa var de fakto delar av den “nazistiska värdegrunden” som tillämpades av den nazistiska folkdomstolen. De åtgärder som behövs i Sverige är att systematiskt anmäla all lagbrott till EU-domstolen t ex i sådana fall där en abstrus och arbiträr värdegrund ges preferens över gällande lag.

 4. Ja, det är verkligen skrämmande, vilken märklig utveckling det blivit i Sverige. Något som man i sin ungdom aldrig trodde skulle kunna ske, men oj så fel man fick.
  Man undrar med fasa, hur detta skall sluta.

 5. 1 Skolans värdegrund och uppdrag
  Grundläggande värden
  Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom
  skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska
  främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska
  förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
  demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom
  skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår
  gemensamma miljö.
  Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde,
  jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som
  skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen
  tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla,
  generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell.
  Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta
  i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.
  Ökad fördjupning : Besök Skolverkets hemsida

 6. Värdegrunden styr åsiktskorridor och “politisk korrekthet”.
  Det obligatoriska värdegrundsbekännandet doftr religionssubstitut.
  Att tro(på gud eller värdegrunden) är heligt. Att endast samtala med en avfälling är ett allvarligt tecken på tvivel.

 7. Värdegrund finns ju även hos privata företag med starka varumärken. Visst går det betrakta Applekulturen som något religiöst, eller hur?
  Kulturer utvecklas och förändras över tid men ofta är kärnvärdena kvar och dessa kommer vanligtvis från grundarna i bolaget, även om det inte behöver vara så. Värderingar och attityder kan ändras när nya ledare, medarbetare och chefer tillkommer och gamla försvinner.

  Alla i ett företag måste inte tänka likadant eller ha samma uppfattningar för att en företagskultur ska fungera, men alla bör förstå och acceptera dess grundläggande värderingar.

  Exempel på god företagskultur som nog de flesta ställer upp på (även om det inte självklart hur det ska fungera i praktiken) är att ”medarbetarna ska vara i fokus”, de ska må bra och uppskatta sitt arbete, hjälpa varandra där en teamkänsla skapas. Ett annat exempel är ”kunderna i fokus”. Exempel på företag med stark företagskultur är IKEA, Volvo, Apple och Google.

Comments are closed.

%d bloggers like this: