Om asylsökares demonstrationsrätt

Sveriges rikes lag. Foto: Wikipedia.

Igår uttalade sig Kent Ekeroth om asylsökares rätt att röra sig fritt i samhället och demonstrera. Uttalandet fick snabbt kritik från flera håll, och debatten har främst handlat om asylsökarnas rätt att röra sig fritt i samhället. Bland annat kritiserades förslaget av liberalen Roger Haddad som anser att det är “omänskligt” att upprätta transitzoner för asylsökare. Ironiskt nog har allianskollegorna i KD föreslagit precis samma sak utan att Haddad hade några synpunkter på deras förslag.

Dessutom förtjänar asylsökarnas rättigheter att demonstrera i Sverige att synas närmare i sömmarna.

Pål Wrange, som är professor i folkrätt vid Stockholms Universitet, säger till SVT att grundlagen tillåter andra medborgare än svenskar att demonstrera i Sverige. Dessutom säger han att FN-konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, samt EU-stadgan för mänskliga rättigheter inte erbjuder någon möjlighet att ha ett generellt undantag för människor som saknar medborgarskap när det gäller deras rättighet att demonstrera. Vidare säger han:

“Men man kan göra inskränkningar för demonstrationer om det är kopplat till hot mot ordning och säkerhet. Myndigheter kan säga nej till demonstrationer som anordnas vid en viss plats och tidpunkt, men det går inte att inskränka demonstrationsrätten, bara för att man inte är svensk medborgare.”

Med anledning av det uttalandet kan det vara värt att studera närmare vad det faktiskt står i den svenska grundlagen, FN-konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter samt EU-stadgan för mänskliga rättigheter.

Den svenska grundlagens regeringsform är formulerad enligt följande:

“2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

1 § Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad

 1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,
 2. informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt taga del av andras yttranden,
 3. mötesfrihet: frihet att anordna och bevista sammankomst för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk,
 4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och deltaga i demonstration på allmän plats, […]”

I den ursprungliga versionen av regeringsformen 2 kap. §1 från 1974 står det dock:

“§1 Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad […]”

Denna formulering förekommer bland annat i Nationalencyklopedin, på Wikipedia och i ett flertal böcker och dokument inom offentlig förvaltning. Förklaringen till att formuleringen har ändrats är att regeringsformen har reviderats genom årens lopp. Detta skapar en viss begreppsförvirring, men man bör naturligtvis förhålla sig till den nuvarande regeringsformen där “var och en ges rätt” att demonstrera, vilket följaktligen ger asylsökare rätt att demonstrera.

Däremot finns följande undantag i regeringsformen 2 kap. § 25:

“För andra än svenska medborgare här i riket får särskilda begränsningar göras genom lag i fråga om följande fri- och rättigheter:
1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten, föreningsfriheten och religionsfriheten (1 § första stycket), […]”

Så det går att göra inskränkningar av demonstrationsrätten för icke-medborgare, tvärtemot vad Pål Wrange sade.

Vidare hänvisar Wrange till FN:s deklaration om medborgerliga och politiska rättigheter. Denna deklaration gäller dock medborgerliga rättigheter eller civila rättigheter som lagen garanterar en stats alla medborgare.

I EU-stadgan om mänskliga rättigheter står det i artikel 12:

“Artikel 12 Mötes-och föreningsfrihet

 1. Var och en har rätt till frihet att delta i fredliga sammankomster samt till föreningsfrihet på alla nivåer, särskilt på det politiska, fackliga och medborgerliga området, vilket innebär rätten för var och en att bilda och ansluta sig till fackföreningar för att skydda sina intressen.
 2. De politiska partierna på unionsnivå ska bidra till att unionsmedborgarnas politiska vilja kommer till uttryck.”

EU-stadgan kan tolkas som att alla människor har rätt att demonstrera oavsett plats, men i synnerhet är den formulerad att omfatta unionsmedborgarna.

Summa summarum: grundlagen ger asylsökare rätt att demonstrera, men den behöver inte heller formuleras om för att kunna inskränka den rättigheten. FN-konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter ger inget stöd för asylsökare att demonstrera, medan EU-stadgan för mänskliga rättigheter är tvetydig på den punkten.

Man bör också ha i åtanke att regeringsformen i dess nuvarande form skrevs innan hundratusentals asylsökare sökte sig till Sverige sedan dess. Än så länge utgör inte asylsökarnas demonstrationer något hot mot lag och ordning, men om allt fler asylsökare demonstrerar (utan tillstånd) kan det finnas anledning att åberopa paragraf 25.

Slutligen är det värt att reflektera över den demonstration asylsökarna höll vid riksdagen då de protesterade mot den nya asyllagen. Förutsatt att demonstrationen hade laga tillstånd hade de rätt att uttrycka sitt missnöje med asyllagen. Däremot kan de inte kräva några lagändringar – den rätten är förbehållen svenska medborgare som har rätt att skriva medborgarförslag samt rösta och därmed påverka riksdagens sammansättning.

Fotnot: Artikeln är uppdaterad.

9 thoughts on “Om asylsökares demonstrationsrätt”

 1. 1) Var har du läst din version av Regeringsformen? De källor som jag anger nedan inkluderar inte “medborgarskap” som ett rekvisit för de rättigheter som räknas upp i Regeringsformen. Så här står det i 2 kap. “1 § Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad /…/ 4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats”

  http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kungorelse-1974152-om-beslutad-ny-regeringsform_sfs-1974-152

  http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19740152.htm

  2) Polisen tillhandahåller en blankett som ska fyllas i när man ansöker om att få demonstrera på allmän plats. Polisen anger “Polisen får bara i undantagsfall vägra tillstånd för en demonstration. Skälet kan vara att det är nödvändigt, med hänsyn till ordning och säkerhet. ” De anger alltså inte att det krävs ett svenskt personnummer för att få ansöka och bli beviljad tillstånd att demonstrera på allmän plats, även om det finns ett fält i blanketten för att ange sitt personnummer. I blanketten finns även andra fält, t.ex. för att ange fakturaadress, mobiltelefonnummer och e-postadress. Polisen har uppenbarligen skapat fler fält i blanketten för att kunna ange information till myndigheten än vad som egentligen är obligatorisk information.

  https://polisen.se/Service/Tillstand/Demonstrationer/

  3) I svenska rättsystemet antas “legalitetsprincipen” gälla. Om det inte finns en lag som uttryckligen förbjuder ett visst beteende, t.ex. att hälsa med vänster hand eller att asylsökande deltar i en demonstration här, så är det följaktligen tillåtet. Det behövs alltså ingen lag som anger att de har den rätten för att dessa beteenden ska anses som tillåtna i Sverige. https://sv.wikipedia.org/wiki/Legalitetsprincipen

  Med vänlig hälsnng

  Fredrik Sjödin
  fredrik.sjodin.email@gmail.com

 2. Tack för dina synpunkter.

  1. Intressant. Regeringsformens 2 kap §1 är formulerad på olika sätt i olika källor. I de källor jag använde mig av står det “Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad …”:

  http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/%C3%A5siktsfrihet

  http://www.offc.se/grundlagen.html

  Söker man på “Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad …” får man hundratals träffar i flera andra dokument och böcker, så av någon anledning har den formuleringen fått stor spridning.

  Men i de källor du angav står det “Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad…”

  Förmodligen är dina källor korrekta. Kan texten i regeringsformen ha reviderats under någon tidsperiod?

  2. Uppfattat. Dock ska den aktuella demonstrationen utanför riksdagen ha saknat tillstånd.

  3. Håller med under förutsättning att regeringsformen kap 2 §1 är formulerad som “Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad…”.

  Jag har uppdaterat artikeln enligt ovanstående korrigeringar.

  4. Dock finns följande undantag i regeringsformen kapitel 2 § 25:

  ”För andra än svenska medborgare här i riket får särskilda begränsningar göras genom lag i fråga om följande fri- och rättigheter:
  1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten, föreningsfriheten och religionsfriheten (1 § första stycket), […]”

  Så regeringsformen ger faktiskt Ekeroth stöd att införa restriktioner för asylsökare att demonstrera. Kommentar till det?

 3. Tack för uppdateringen i bloggen!

  En sak dock. Du skriver följande.

  Så Wranges påstående om att ”grundlagen måste göras om för att förhindra asylsökare att demonstrera” stämmer inte.

  Men Wrange påstår inte detta i artikeln

  http://www.svt.se/nyheter/inrikes/asylsokande-ska-inte-kunna-rora-sig-fritt-i-sverige

  Wrange nämner inte grundlagen.

  Det han kommenterar är FN-konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter samt EU-stadgan för mänskliga rättigheter. Det framgår om man läser båda stycken där han kommer till tals.

  Sedan har du rätt i att det inte behövs någon ändring enligt grundlagen/regeringsformen för att undanta utländska medborgare från någon av uppräknade friheter, eftersom det finns en paragraf om att sådana undantag kan göras i särskild lag. Men Wrange uttalar sig som sagt inte om detta, varför det blir orättvist mot honom att säga att han påstår att denna möjlighet inte skulle finnas enligt grundlagen/regeringsformen, när han påstår att denna möjlighet inte finns enligt nämnda FN- och EU-konventioner.

  Vidare skulle det vara intressant att läsa förarbetet till paragrafen i regeringsformen om att utländska medborgare kan undantas från uppräknade friheter. Kan det vara en åtgärd som ska kunna finnas i orostider/krig? Vad jag fattar Ekeroths förslag så handlar det om att förbjuda utlänningar från att delta i demonstrationer i Sverige även i fredstid.

  1. Pål Wrange nämnde muntligen i intervjun med SVT att grundlagen måste skrivas om för att förhindra icke-medborgare att demonstrera, det var det uttalandet jag tog fasta på. Intervjun finns inte kvar på nätet, bara artikeln, så jag har anpassat texten till artikeln.

   Håller med, det skulle vara intressant att veta mer om bakgrunden till §25. Förmodligen är den avsedd för krig/ockupation/orostider. Med tanke på alla asylrelaterade brott som har registrerats under kod R291, och risken för allt fler terrordåd, kan landet stå på gränsen till orostider. Blir det samtidigt fler (ej tillståndsgivna) demonstrationer bland asylsökare kan det leda till att §25 åberopas. Den som lever får se.

 4. Slutligen så har du rätt i att den aktuella regeringsformen trädde i kraft 1974/1975. Därefter har regeringsformen dock reviderats vid flera tillfällen. Den kan man se genom att det efter flera paragrafer står en hänvisning till en nyare lag och genom att läsa mot slutet av grundlagen där det står övergångsbestämmelser.

  Om det här med att det numera skulle finnas flera utlänningar i landet än när regeringsformen ursprungligen trädde i kraft, och att dessa personer genom grundlagens formulering får yttrandefrihet här i landet, och att detta skulle ha utgjort ett väsentligt problem, hade man alltså haft möjlighet att ändra regeringsformen.

  1. Eftersom asylinvandringen ökade dramatiskt så sent som 2014 -2015 har det inte funnits tid att justera grundlagen efter de konsekvenser det har medfört. Om det blir stora problem med demonstrationer kan grundlagen revideras på den punkten först 2022 förutsatt att det finns majoritet för detta i riksdagen efter två riksdagsval. Troligtvis kommer demonstrationer inte att utgöra det största problemet mot rikets säkerhet de kommande åren, så jag tror att vi snarare kommer att få se hårdare anti-terrorlagar och övervakningslagar istället.

   1. Artikel eventuellt av intresse.

    http://www.expressen.se/kultur/har-ar-forslaget-som-kan-ge-ekeroth-ratt/

    Ett problem som uppstår, vilket lyfts fram i artikeln, är att om man ska förbjuda icke-svenska medborgare att demonstrera i Sverige eller att få ta del av allmänna handlingar (offentlighetsprincipen), röjs även svenska medborgares anonymitetsskydd, eftersom Polisen eller myndigheten för att klargöra om en person i en demonstration eller som vill ta del av en allmän och offentlig handling hos en myndighet är svensk medborgare eller inte, då måste legitimera sig.

    Håller med dig om att hårdare terrorlagar nog är troligare att vänta snarare än inskränkningar vad gäller yttrandefrihet och demonstrationsrätt.

    Tack för din blogg och villighet att uppdatera den efter hand nya uppgifter kommit fram!

 5. “En begränsning av utländska medborgares rätt att ta del av allmänna handlingar innebär i praktiken att svenska medborgares rätt att anonymt få ta del av handlingar på våra myndigheter upphör.”

  Jag gjorde ett syftningsfel i min föregående kommentar. Jag menade att skriva att även svenska medborgare då blir tvungna att legitimera sig och därmed avslöja sin identitet, eftersom den som kontrollerar (t.ex. Polisen eller någon annan myndighet) inte kan veta om en person som går i en demonstration eller begär ut en allmän offentlig handling är svensk medborgare eller inte.

 6. Jag minns diskussionen när ordet medborgare ströks ur grundlagarna. Inte var det mycket till uppmärksamhet i vanliga medier inte.

Comments are closed.

%d bloggers like this: