Sverige kan ha 30% muslimsk befolkning år 2050

Andelen muslimer i Europa år 2050 med stor invandring. Källa: Pew Research Center.

Det ansedda analysföretaget Pew Research Center publicerade nyligen en rapport om andelen muslimer i Europa. Det är en välkommen uppdatering av den förra rapporten från 2015, i vilken andelen muslimer i Sverige uppskattades till blott 4,6%. Med anledning av de stora asylströmmarna har andelen muslimer nu ökat i Sverige till 8,1%.

På bilden nedan visas en karta över andelen muslimer år 2016 i respektive land inom Europa (som i denna studie definieras som EU, Norge och Schweiz).

De muslimska befolkningarna i Europa år 2016. Källa: Pew Research Center.

Cypern och Bulgarien, som har stor turkisk befolkning, toppar ligan med 25,4% respektive 11,1% muslimsk befolkning. Frankrike som har haft en stor muslimsk invandring under årtionden har 8,8% muslimer, vilket är störst i Västeuropa. Störst procentuell ökning har skett i Sverige där andelen muslimer har ökat till 8,1%. (För ett halvår sedan publicerades en liknande analys på den här bloggen där andelen muslimer uppskattades till att ligga inom intervallet mellan 7,1%-8,2%, vilket alltså låg ganska nära verkligheten.) Anledningen till den radikala ökningen i Sverige beror på att Pews förra rapport baserades på en prediktion som utgick från den muslimska befolkningen 2005-2008, samt att Sverige har haft Europas största asylinvandring per capita under 2010-talet.

Därefter målar Pew Research upp tre olika scenarior för den muslimska befolkningen i Europa fram till år 2050 som baseras på ingen immigration, medelstor immigration och stor immigration.

Scenariot med ingen immigration utgår ifrån att inga muslimer flyttar varken till eller från Europa, samt att ingen konverterar till eller från islam. I princip är det den invandringspolitik som Sverigedemokraterna driver, eftersom de vill stoppa all asylinvandring, verkställa flera avvisningsbeslut, men samtidigt är positiva till en modest arbetskraftsinvandring av välutbildade experter till branscher med rekryteringsbehov. Ett annat parti med restriktiv invandringspolitik är Medborgerlig Samling som förespråkar att flyktingkonventionen revideras och att flyktingar får söka asyl under kontrollerade former i centraler utanför EU:s gränser. Även i detta scenario kommer andelen muslimer att öka från 4,9% till 7,4% i Europa, medan andelen kommer att öka från 8,1% till 11,1% i Sverige. Skälet till detta är att den muslimska befolkningen är yngre än genomsnittet samt att muslimska kvinnor har högre nativitetstal än den övriga befolkningen.

Den muslimska befolkningen i Europa utan invandring. Källa: Pew Research Center.

Nästa scenario med medelhög invandring baseras på antagandet att den rekordhöga asylinvandringen på 2014-2016 års nivå uteblir, men att den muslimska invandringen fortsätter baserat på arbetsinvandring och anhöriginvandring. Något förenklat är det den invandringspolitik som Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och den konservativa falangen inom Socialdemokraterna säger sig förespråka. Detta scenario skulle leda till att den muslimska befolkningen i Europa skulle bli 11,2% och i Sverige 20,5%.

Den muslimska befolkningen i Europa med medelhög invandring. Källa: Pew Research Center.

Den sista scenariot baseras på att asylinvandringen fortsätter på samma höga nivåer som under 2014-2016. En sådan invandringspolitik påminner om den linje som Miljöpartiet, Centerpartiet, Vänsterpartiet och den invandringsliberala falangen inom Socialdemokraterna driver; ett nutida exempel på detta är amnestilagen för de afghanska ensamkommande unga männen. Om detta scenario kommer att bli verklighet skulle det bo mellan 11,2% – 14% muslimer i Europa och rekordhöga 30,1% muslimer i Sverige. I detta läge skulle Sverige ha störst andel muslimer i hela Europa – med största sannolikhet störst i hela västvärlden.

Den muslimska befolkningen i Europa med hög invandring. Källa: Pew Research Center.

Det är omöjligt att förutspå exakt hur den muslimska invandringen till Europa kommer att gestalta sig i framtiden, eftersom den påverkas av såväl ekonomiska faktorer och politiska beslutet såväl inom som utanför Europa. En kvalificerad gissning är att Sverige inte kommer att anamma scenariot med noll invandring, helt enkelt för att Sverigedemokraterna förmodligen aldrig kommer att få diktera villkoren. Mer sannolikt är en kombination mellan det mellanhöga och höga scenariot, vilket i så fall skulle innebära att Sverige kommer att ha en muslimsk befolkning mellan 20-30% år 2050.

Det är en rekordsnabb ökning som saknar motstycke i västvärlden. Ända sedan 1500-talet fram till 1930-talet bodde det bara ett hundratal muslimer i hela Sverige, på 1970-talet kunde andelen muslimer räknas i några promille, vid milleniumskiftet år 2000 bodde det cirka 1% i Sverige och år 2016 hade andelen alltså accelererat till 8,1%.

Värt att notera är att de östeuropeiska länderna även i framtiden alltjämt beräknas ha en muslimsk befolkning mellan 0,1-1% – det vill säga den andel muslimer Sverige har haft i århundraden fram till 2000-talet. Trots att de östeuropeiska länderna har utsatts för påtryckningar från EU att ta emot tvingande flyktingkvoter har de vägrat. Med stor sannolikhet kommer dessa länder fortsättningsvis att ha samma religion, liknande kulturella värderingar, hög social tillit och låg kriminalitet vilket är kännetecknande för homogena länder.

Tack vare det dysfunktionella debattklimatet i Sverige och en oansvarig invandringspolitik som styrs mer av känslor än argument har Sverige hamnat på ett annat spår. De senaste 15 åren har den muslimska befolkningsandelen alltså ökat med 7 procentenheter. Ytterligare ett kliv till 20-30% skulle innebära en ökning på 12-22 procentenheter de kommande 34 åren. Hur ett västerländskt land kan hantera en sådan radikal ökning av islam saknar empiriska referenspunkter från historien.

För att få en uppfattning huruvida den muslimska befolkningsgruppen kan integreras eller assimileras i västerländska kulturer kan man studera Harvardrapporten ”Muslim Integration into Western Cultures: Between Origins and Destinations”. Sammanfattningsvis konstaterar författaren att välutbildade och sekulariserade muslimer oftast anpassar sig till de västerländska ländernas lagar, regler och värderingar. I Sverige finns det historiska exempel på hur välutbildade iranier, irakier och bosnier assimilerades i landet på 1980- och 1990-talen. Vidare konstaterar författaren att grupper från Sydostasien, Indien och Latinamerika har lättare att assimileras i västvärlden än muslimer generellt; i Sverige är exempelvis kriminaliteten lägre bland vietnameser än genomsnittet medan den latinamerikanska gruppen har lägre arbetslöshet.

Den grupp som är svårast att assimilera är djupt troende muslimer med låg utbildning, varav många kommer från klanstyrda samhällen i Mellanöstern, Afrika och Centralasien. Inom denna grupp är arbetslösheten och kriminaliteten avsevärt högre. Dessutom tar det åtskilliga år eller decennier innan de västerländska värderingarna, reglerna och lagarna anammas. Det är från dessa samhällen den största invandringen har varit till Sverige under 2000- och 2010-talen.

Det är även intressant att betrakta hur muslimer från olika delar av världen ser på sharia kontra sekulära lagar. I en rapport från Pew Research kartläggs värderingarna inom olika länder. De länder som Sverige tar emot flest flyktingar från har mest konservativa värderingar vad gäller sharia: bland annat anser 99% av afghanerna och 91% av irakierna att sharia ska ha prioritet före den sekulära demokratiska lagstiftningen:

Attityder bland muslimer om sharialagstiftning. Källa: Pew Research Center.

Någon attitydsundersökning bland muslimer har inte gjorts i Sverige, men en opinionsmätning bland Danmarks muslimer som publicerades i Jyllandsposten 2015 redovisade följande resultat: 77% anser att man som muslim i Danmark måste leva till hundra procent efter Koranen, 52% avvisar tanken på att islam skulle behöva reformeras för att passa in i ett västerländskt demokratiskt samhälle och cirka 1,5% erkänner öppet att de sympatiserar med jihadistiska terrorgrupper som Islamiska Staten och al-Qaida. Dessa förhållanden är sannolikt snarlika i Sverige, vilket ger en fingervisning om de svenska muslimernas syn på sharia.

Vidare är det svårt att sia om muslimerna i Västeuropa och Sverige kommer att sekulariseras eller radikaliseras i framtiden. Sedan 1980-talet har en radikaliseringsvåg svept fram över den muslimska världen, vilket kulminerade med Islamiska Statens bildande 2014. Å andra sidan finns det i Saudiarabien svaga tecken på att wahhabismen håller på att reformeras i och med kvinnor nyligen fick tillstånd att köra bil. Om islam kommer att radikaliseras eller sekulariseras i Västeuropa och Sverige kan vara avgörande för det framtida statsskicket.

Hur ser det då ut historiskt i länder med snabbt ökande muslimska befolkningar? För att hitta en historisk ökning av muslimer som påminner om den som Sverige står inför får man titta på länder i Mellanöstern där stora flyktingströmmar har ökat andelen muslimer snabbt. Libanon är ett sådant exempel. Det var ett av Mellanösterns stabilaste och rikaste länder på 1950-talet, men de stora flyktingströmmarna från Palestina under 1960- och 1970-talen ökade andelen muslimer snabbt. I slutet av 1970-talet uppskattades de kristnas andel till drygt två tredjedelar och muslimernas och drusernas andel till en tredjedel; år 2012 uppskattades 54% av befolkningen vara muslimer, 6% druser och 40% kristna. Andelen muslimer i Libanon ökade alltså med 24 procentenheter under denna period, vilket är i paritet med vad man kan förvänta sig för Sveriges framtid. Under ungefär samma tidsepok, mellan 1975-1990, skakades Libanon av ett långvarigt och blodigt inbördeskrig, vilket berodde på de ökande spänningarna mellan muslimerna och de övriga grupperna i landet. Under inbördeskriget flydde många kristna libaneser landet, vilket också ledde till att andelen muslimer ökade.

Anders Lugn, som har ett förflutet som kapten i FN, kommenterade Libanons öde i en artikel i Aftonbladet: Han kunde identifiera sex förhållanden som skapade förutsättningar för den libanesiska undergången: Svaga gemensamma nationella värderingar, svag nationell krigsmakt, svag nationell polismakt, extremt god tillgång till vapen, stor tillgång till droger, överbeskattning och en tilltagande känsla av vanmakt i befolkningen. Vidare gör han analysen att dessa tendenser påminner starkt om utvecklingen i Sverige.

Vidare konstaterar den världsberömde forskaren Samuel P Huntington i boken The Clash Of Civilizations att länder med muslimsk befolkning är kraftigt överrepresenterade bland världens konflikter. Trots att bara en femtedel av världens befolkning är muslimer var muslimska länder involverade i 26 av 50 konflikter på 1990-talet. År 2012 rasade alla inbördeskrig uteslutande i muslimska länder: Afghanistan, Pakistan, Sudan, Somalia, Syrien and Jemen.

Den forskare som mest ingående har studerat hur islam har förändrat samhällen historiskt är doktor Peter Hammond. I boken “Slavery, Terrorism and Islam: The Historical Roots and Contemporary Threat” från 2005 beskriver han hur antalet konflikter ökar i takt med hur den muslimska gruppen växer. I samhällen med 20-30% muslimer ökar kraven på (lokala) sharialagar och halalslaktat kött, det utbryter våldsamma upplopp, jihadistiska milisgrupper formas, icke-muslimer mördas, samt kyrkor och synagogor bränns ned. Exempel på länder med en sådan andel muslimer just nu är Eritrea, Etiopien och Tanzania. Värt att notera är att det finns ytterst få länder med en muslimsk befolkning mellan 20-30%; det finns forskning som visar att detta är ett instabilt tillstånd som i flera fall tippar över till ett mer islamistiskt samhälle. Om utvecklingen fortsätter kommer Sverige att vara i den situationen vid år 2050. Hur gammal är du då? Hur gamla är dina barn och barnbarn?

Det kan även vara intressant att studera hur många jihadister i absoluta tal det kan komma att finnas i Sverige år 2050. I skrivande stund finns det cirka 800.000 muslimer i Sverige varav cirka 2000 är våldbejakande extremister. År 2050 beräknas det finnas 2,5 – 4,5 miljoner muslimer i Sverige. Om ökningen av våldsbejakande extremister ökar proportionellt kan det finnas mellan 6300 och 11300 jihadister i Sverige år 2050. Att övervaka alla dessa våldsbejakande islamister kommer onekligen att bli en utmaning för Säpo.

Slutligen kan det vara värt att reflektera över Samuel P Huntingtons resonemang över hur ett ”torn country” kan byta från en civilisation till en annan. Enligt hans definition är det ett land som håller på att omdefiniera sin identitet för att uppgå i en annan civilisation. Ett land i en sådan förändring måste uppfylla tre kriterier: den politiska och ekonomiska eliten måste stödja transformationen, folket måste vara villigt att acceptera förändringen, och landet måste accepteras av eliten av den civilisation som landet ska uppgå i. Turkiet är det främsta landet på en sådan förändring sedan Kemal Atatürks reformer, eftersom det har gått från den islamska traditionen till att anpassas allt mer efter västerländska värderingar. (Under de senaste decennierna håller Turkiet dock på att islamiseras återigen – vilket är en utveckling som har accelererats under Erdoğans regim.) Sverige skulle kunna bli ett exempel på ett land som går i riktning mot ett muslimskt samhälle. Om trenden håller i sig kan Sverige mycket väl ha en muslimsk majoritetsbefolkning runt år 2100; i så fall kommer Sverige att ha bytt från den västerländska till den muslimska civilisationen under ett sekel.

Framtiden för Sverige är minst sagt osäker och det är omöjligt att sia om hur invandringspolitiken, den muslimska befolkning och islams radikalisering/sekularisering kommer att utvecklas de kommande decennierna. Oavsett vilket har de svenska politikerna det senaste decenniet utsatt landet för ett samhällsexperiment som saknar motstycke i västerlandets historia. I bästa fall kommer Sverige i framtiden att ha en muslimsk minoritet runt 10%, i paritet med dagens samhälle. Vill det sig illa kan landet inom ett par decennier ha lokala sharialagar, återkommande terrordåd, partiella väpnade konflikter och kristna som tvingas fly landet.

Frågan är om asylaktivisterna i Miljöpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet är medvetna om att de spelar rysk roulette med världens mest sekulära och jämställda land?

7 thoughts on “Sverige kan ha 30% muslimsk befolkning år 2050”

 1. Detta var utan tvivel det mest skrämmande jag läst på mycket mycket länge… Tack för sammanställningen med tidigare publicerat artiklar och research.

 2. Upprörande, skrämmande. En stundande mardröm.
  Tack för informationen, vi kommer ju inte att få läsa/höra något om detta i MSM.

 3. Kul att PEW har gjort en rapport. Uträkningen undantar samtliga i limbo och per 1/1 2017 var de många i Sverige och även de som blivit nekade uppehållstillstånd stannar kvar i landet med undantag av några få tusen. Jag tror att siffran 8,1% är fel, men vi säger att det stämmer.

  Lägger man sedan till alla då i limbo och lägger till ytterligare total invandring under 2017 så blir siffran högre. Tänk sedan på de ca 95 000 som dog/dör under 2017 som nästan uteslutande är svenskar 75-95 år där inga muslimer finns. Nyfödda borde bli ca 120 000 under 2017 och jag räknar med att 25% av dessa är muslimer. Totalt sett är det nu (med dessa korrigeringar till deras siffra 8,1%) ca 9,5%. Det är alltså grovt räknat 1 miljon muslimer. Jag tror som sagt att siffran är högre, men låt gå för det.

  Vad framtidens invandring blir är omöjligt att säga men på kort sikt 2017-2021 så tror Migrationsverket att det ska komma hit i genomsnittliga antagandet 700 000. Då är en stor del anhöriga och då blir andelen muslimer högt. 2018-2021 blir det minst 450 000 muslimer extra och samtidigt dör det då 400 000 svenskar. Sedan tillkommer nyfödda. Jag gissar att vi redan 2022 har mer än 15% muslimer. Den som tror att det är möjligt att köra ut låt säga 1 miljon muslimer så glöm bort det, det är omöjligt. Har de kommit hit så stannar de livet ut hur dålig svensk ekonomi än blir.

  De kommande 32 åren fram till 2050 så kommer i princip alla som dör vara svenskar. Dessa är idag 50 år eller äldre och där är muslimprocenten mycket låg. Det kommer att dö ca 3,5 miljoner svenskar. Skillnaden i ålder mellan muslimer och svenskar är INTE 7 år som PEW räknar med. Vår muslimska befolkning är betydligt yngre. Och ju fler muslimer vi får hit (nästan samtliga i barnafödande ålder eller i framtiden) desto högre procent kommer muslimska födslar bli. Skillnaden i nativitet är 1,6 för svenskor kontra 2,9 för muslimer just nu i Sverige, men på goda grunden tror jag att om några år när Sverige får en katastrofal ekonomi så misstänker jag 1,3 kontra 3,3. Med dålig ekonomi så föder svenskar färre barn medan muslimer tänker tvärtom.

  Vad invandring kommer att vara i framtiden är omöjligt att veta. Att anta noll invandring och utvandring är bara fånigt. Sedan 2006 (Reinfeldt) har vi haft gigantisk invandring. Alla får dessutom medborgarskap efter 5 år så alla kommer att hämta fruar som extra invandring för även dessa män vill skaffa familjer och numera godkänns ju även polygami i Sverige om bara giftemålet har skett utomlands. Om de tar hit multipla fruar så kommer det att födas väldigt många muslimska barn.

  Utvandring av Mena-människor har knappt inträffat tidigare och den svenska nettoutvandringen beräknar jag till bara ca 5 000/år. Fram mot 2027 eller så tror jag det kommer att öka drastiskt då Sverige blir ett sämre land med sämre ekonomi. Unga svenskar kan inte flytta hemifrån och kan inte bilda familjer vilket sänker nativiteten, men till slut så kommer många att flytta. Vi får en white flight av många med högt IQ och internationellt gångbar utbildning. Hyresrätter är slut nu och alla lediga sådana kommer att gå till invandrare och för mig är det helt uppenbart att kommunerna kommer att behöva köpa bostadsrätter till alla invandrare om några år. När det inte finns hyresrätter så vad kan de göra?

  Ja, Sverige blir muslimskt men frågan är bara när och hur man vill definiera ”muslimskt”. Jag tycker det är intressant att kolla på olika åldersklasser. Det första som kommer att bli muslimskt blir BB-avdelningar. När man på BB föder 50% muslimer så är det ju utan tvekan kört för Sverige. Det kanske inte är så långt in i framtiden. Kanske 2030?

 4. Tack för en bra genomgång!

  Jag lutar också åt att det finns flera faktorer som gör att vi faktiskt kan se alla PEWs scenarier som i varierande grad optimistiska, precis som Pekka hävdar ovan. Därför tror jag också att med stor sannolikhet Sverige faktiskt är kört. På lite sikt iaf under våra barns livstid.

  En följdfrågeställning uppstår när man kollar på procentsatser muslimer och vad man kan lära historiskt. Vad är den största andel muslimer i minioritet som kan existera i ett jämviktsläge? Dvs. utan att landet islamiseras ytterligare till muslimsk majoritet eller faller in i krigstillstånd. Finns väl, så vitt jag förstår, inget land som haft 30% muslimer stabilt en lägre tid?

  Och ytterligare en följdfråga: Vad har vi för historiska exempel på avislamisering? Vi har ju som nämnts Turkiet men som nu visar tecken på bakslag. Men då talar vi om ett redan muslimskt land och där man aldrig kom ifrån att ha en muslimsk majoritet. Sedan har vi Krigscenariot dvs avislamiseringen av Spanien och hur Ottomanerna drevs ut ur Östeuropa. Men finns det något exempel på en muslimsk population som minskat på ett någorlunda harmmoniskt sätt från ex vis 10% till 5%?

  Någon som har bra svar på det?

  Min uppfattning, och det som mina två följdfrågor antagligen insinuerar, är att det är en verklig ödesfråga för en nation ifall en muslimsk population växer över en viss, och synbarligen rätt låg gräns, kanske någonstans kring 10%-15%.

 5. Tack för en mycket intressant artikel – som vanligt tänkte jag säga.

  Situationen kan bli ännu värre, eftersom du inte spekulerat i hur många svenskar (och demokratiskt sinnade svenskar med invandrarbakgrund) som kan tänkas lämna Sverige under de kommande decennierna. Jag tror att det kan handla om flera hundra tusen och då kommer det förstås att handla om svenskar som är attraktiva på en internationell arbetsmarknad. Dessa svenskar kommer då att föda barn i andra länder, vilket gör att procentandelen muslimer kommer att stiga ytterligare.

  Ja, jag spekulerar en del, men jag har mycket svårt att tänka mig att S, Mp, V, C och (delar av) L kommer att ändra sig. Tittar man på hur det ser ut i dessa partiers ungdomsförbund – “vi vill ha en värld utan gränser”, typ – så har för många helt tappat kontakt med verkligheten. Dessa tendenser finns också i Moderaternas ungdomsförbud och jag är rädd för att utopisterna kommer att ta över även i detta fall.

  Man bör också nämna den radikalfeministiska vågen, som är något av islams bästa vän. Frågan är hur många välutbildade svenska (identitetsvänster)kvinnor som antingen kommer att välja bort män ur sina liv (och kanske föda max ett barn med hjälp av inseminering) eller satsa på en karriär i första hand (och då i BÄSTA fall kommer att föda 1.5 barn i genomsnitt). Jag har för mig att karriärkvinnor i länder som Tyskland, Frankrike och Italien föder få barn, säg 1.0–1.2 barn per person. Vi kommer med andra ord att få en “dummare” befolkning i Västeuropa i framtiden.

  Så jag är rädd för att Sverige kan få en muslimsk majoritet redan om ett femtiotal år.

 6. Till denna dystra bild vill jag lägga till något positivt- men bara idag – som God Jul och Bättre Nytt år. Än sjungs julsånger i vårt lilla centrum och på mitten står en julgran. Dock har vi fått vår del av den nya tiden, det vi gott kunde vara utan.
  Jag tror inte år -18 blir bättre. Det är bara att se sig omkring. Att flytta bagaget ändrar inte innehållet.

  Tack för dina mer än intressanta artiklar. Hoppas på mer nästa år.

 7. Avsaknaden av konsekvensanalys är symptomatiskt för den svenska politiska scenen. Detta gäller särskilt för MP, C, V och S. Dessa partiers asylpolitik karaktäriseras av känslopjunk, ekonomisk kortsiktighet, nedmontering av historiskt kulturella värden, bugande efterföljd till globalisters agenda och ren dumhet. Inget land har historiskt kunnat integrera en betydande diaspora av islamtrogna. Skälet är enkelt. Dirigerade av dess prästerskap imamerna ska muslimer söka herravälde inte underkastelse och därför är förstahandsmålet separatism, inte integration, i strävandet efter dominans. Den svenska asylpolitiken är därför kontraproduktiv och kan aldrig leda till fri mångkulturell samvaro, särskilt som immigrationen till huvuddel sker från shariasökande länder. Huvuddelen av de immigrerande är analfabeter eller personer med rudimentär erfarehet av utbildning. Eftersom svenska myndigheter p.g.a den mångkulturella statsdoktrinen varken kan eller vågar ställa kulturella krav på ìnvandrande tror dessa, med rätta, att det är fritt fram att leva efter sina medhavda sedvänjor och religiösa och kulturella föreställningar. De kan inte bidra ekonomiskt till svenska samhället av dessa skäl och allteftersom personantalet ökar måste svenska skattebetalare stå för kalaset, till båtnad för välfärd, pensioner, sjukvård, kvinnors frihet och frihet från rån, våldtäkter och annan kriminalitet.
  Vid år 2026 har Sverige nått ‘point of no return’ vad gäller att freda oss från en oönskad sharia-stat i vardande om inte drastiskt ändrad politik ser dagens ljus.

Comments are closed.

%d bloggers like this: