Svenska Institutets försök att röja identiteter kan vara straffbart

Sveriges rikes lag. Foto: Wikimedia Commons.

När Svenska Institutet sanktionerade blockeringen av 14.000 användare från twitter-kontot @sweden bröt en proteststorm ut. Så här långt har en rad oegentligheter och straffbara aktiviteter uppmärksammats:

 • Åsiktsregistrering. Enligt 2 kap 3 § regeringsformen får ingen svensk medborgare utan samtycke antecknas i ett allmänt register enbart på grund av sin politiska åskådning. Yttrandefrihetsexperten Nils Funcke säger till SvD att Svenska Institutet kan ha gjort sig skyldiga till åsiktsregistrering och att detta bör utredas av JO.
 • Brott mot Personuppgiftslagen (PUL). Eftersom Svenska Institutet har massregistrerat 14.000 användare utan deras tillstånd har det begått brott mot PUL. Flera blockade användare har anmält detta till Svenska Institutet alternativt tillsynsmyndigheten Datainspektionen och begärt att få ut blocklistan samt att bli raderade från listan.
 • Destruktion av allmän handling. En allmän handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former (pappershandlingar, datafiler, ljudband, etc.) som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet. Eftersom Svenska Institutet är en myndighet som har upprättat ett register i sin utövning är blocklistan att betrakta som allmän handling. Svenska Institutet har numera raderat blocklistan. Huruvida raderingen av blocklistan är att betrakta som en ”gallring” (vilket är tillåtet under vissa presmisser) eller destruktion skulle vara intressant att pröva juridiskt.
 • Grovt förtal. Svenska Institutet hävdar att blocklistan gäller följande twitter-konton: ”Cirka 12 000 internationella och svenska konton som ägnar sig åt drev, hot, hat och hets mot migranter, kvinnor och HBTQ-personer, men även mot organisationer som är engagerade i mänskliga rättigheter. Dessa konton har ofta högerextrem och/eller nynazistisk inriktning och hetsar även till våld.” Många av de blockade användarna är dock respekterade journalister, politiker, företagsledare och ambassadörer som aldrig har varit i kontakt med några högerextrema miljöer. Därmed kan Svenska Institutet ha gjort sig skyldiga till grovt förtal av dessa individer.
 • Brott mot yttrandefrihetsförordningen. Svenska Institutet, en statlig myndighet underställd Utrikesdepartementet, bör inte utestänga medborgare från sina kommunikationskanaler. Eftersom Svenska Institutet har förhindrat medborgare från att skriva kommenterar på deras tweets kan de dessutom ha gjort sig skyldiga till brott mot 1 kap 2 § i tryckfrihetsförordningen där det står: ”Ej heller vare tillåtet för myndighet eller annat allmänt organ att på grund av skrifts innehåll, genom åtgärd som icke äger stöd i denna förordning, hindra tryckning eller utgivning av skriften eller dess spridning bland allmänheten.”

Det finns dock ännu ett allvarligt brott som Svenska Institutet kan ha gjort sig skyldiga till: efterforskning av anonym identitet.

För att bli avblockad av Svenska Institutet måste man nämligen fylla i ett formulär där twitter-användarna tvingas att uppge sin riktiga identitet. Därmed uppmanar Svenska Institutet anonyma twittrare att röja sin identitet. Eftersom Twitter är en så kallad micro-blogg skyddas dess användare (”upphovsmän”) av rätten till anonymitet enligt 2 kap 1 § i yttrandefrihetsgrundlagen och 3 kap 1 § i tryckfrihetsförordningen.

Att försöka röja en anonym persons identitet är straffbart, i synnerhet om det är en myndighet som försöker efterforska identiteten. I yttrandefrihetsgrundlagen står det:

”4 § Ingen myndighet eller annat allmänt organ får efterforska

 1. upphovsmannen till en framställning som har offentliggjorts eller varit avsedd att offentliggöras i ett radioprogram eller en teknisk upptagning eller den som har framträtt i en sådan framställning,
 2. den som har tillhandahållit eller avsett att tillhandahålla en framställning för offentliggörande i ett radioprogram eller en teknisk upptagning, eller
 3. den som har lämnat uppgifter enligt 1 kap. 2 §.

[…]

För efterforskning i strid med 4 § första och andra styckena döms, om efterforskningen har skett uppsåtligen, till böter eller fängelse i högst ett år.

För uppsåtligt ingripande i strid med 4 § tredje stycket döms, om åtgärden utgör avskedande, uppsägning, meddelande av disciplinpåföljd eller en liknande åtgärd, till böter eller fängelse i högst ett år.”

Motsvarande formuleringar finns i tryckfrihetsförordningen:

“3 kap. Om rätt till anonymitet

1 § Författare till tryckt skrift vare ej skyldig att låta sitt namn eller sin pseudonym eller signatur utsättas å skriften.

[…]

4 § En myndighet eller ett annat allmänt organ får inte efterforska författaren till framställning som införts eller varit avsedd att införas i tryckt skrift, den som utgett eller avsett att utge framställning i sådan skrift eller den som lämnat meddelande enligt 1 kap. 1 § tredje stycket, i vidare mån än vad som erfordras för åtal eller annat ingripande mot honom som inte står i strid med denna förordning.

För efterforskning i strid med 4 § första stycket första meningen döms, om efterforskningen har skett uppsåtligen, till böter eller fängelse i högst ett år.

För uppsåtligt ingripande i strid med 4 § andra stycket döms, om åtgärden utgör avskedande, uppsägning, meddelande av disciplinpåföljd eller en liknande åtgärd, till böter eller fängelse i högst ett år.”

Visserligen är Svenska Institutets försök att efterforska personers identitet av passiv natur, det vill säga att användarna själva måste uppge sin identitet. Å andra sidan tvingades användarna till detta för att avregistreras från blocklistan, som i sin tur kan jämföras med ett åsiktsregister; förfarandet kan alltså betraktas som en påtryckning från myndighetens sida. I viss mån kan Svenska Institutets avblockningssida jämföras med phishing, som går ut på att lura av användare deras personuppgifter, lösenord eller kontokortsnummer.

Detta försök till olaga efterforskning av anonyma personers identiteter borde också prövas av en oberoende instans som JO. Skulle detta leda till en fällande dom kan det leda till kännbara straff för de ansvariga på Svenska Institutet.

3 thoughts on “Svenska Institutets försök att röja identiteter kan vara straffbart”

 1. Det kommer inte att hända ett skit. Vi ser nu hur maskätet det svenska samhället är. Diverse invandrade vänsteraktivister får fritt spelrum och de agerar förstås i enlighet med sin “kultur”. Gud hjälpe oss.

 2. Flertalet av dem som begärde ut den allmänna handlingen gjorde det dagen innan vändningen hos SI och den borde inte då varit gallrad. Att gallra en handling som begärts ut torde inte vara möjligt och är den “kastad” går den att återskapa så jag hoppas att ngn överklagar att handlingen ej lämnats ut

 3. SD borde aldrig ha kommit in i riksdagen överhuvudtaget. Detta har bl a lett till ett havererat svenskt debattklimatet där bl a SI finner sin rätt att blocka oliktänkande.

Comments are closed.

%d bloggers like this: