Islamiska Statens manifest: Black Flags From Rome

Jihadister. Foto: Wikimedia Commons.

Den övergripande planen i Islamiska Statens manifest kan sammanfattas med tre ord: Rom ska erövras. Till att börja med finns det en historisk förklaring till dessa erövringsplaner; under medeltiden var stora delar av södra Europa muslimskt, men runt 1400-talet drevs muslimerna ut av de kristna styrkorna. Den största segern för kristendomen i södra Europa inträffade i Granada år 1492 då det nuvarande Spanien slutgiltigt kristnades. Detta har lett till en revanschlusta som sträcker sig flera hundra år tillbaka: jihadisterna vill helt enkelt återta och islamisera de forna kolonierna i södra Europa.

Men framförallt är det en profetia av profeten Muhammed som ligger bakom Islamiska Statens planer; Muhammed förutspådde nämligen på 600-talet att både Konstantinopel (nuvarande Istanbul) och Rom skulle erövras av de moriska styrkorna. Till att börja med förutspådde Muhammed att ”Heraclius stad (Konstantinopel) kommer att öppnas först”. Mycket riktigt erövrades Konstantinopel år 1415 av sultan Muhammad Fatih (Mehmet II) som lade grunden till det ottomanska imperiet. En profetia av profet Muhammed är inte förhandlingsbar enligt jihadisterna, vilket förklarar Islamiska Statens planer på att anfalla Rom.

I praktiken har Islamiska Staten utarbetat tre strategier för att kunna attackera Rom runt år 2020:

  • Norrifrån med en armé som successivt har byggts upp i nordvästra Europa.
  • Österifrån med Bosnier som vill hämnas på västmakterna efter Jugoslavienkriget. Dessutom förutspår Islamiska Staten att Ryssland ska försvaga EU:s östra gräns genom militära framstötar i Ukraina.
  • Söderifrån med jihadister som smugglas in via flyktingströmmarna, samt med raketattacker från Libyen.

Enligt Islamiska Statens manifest finns det sedan flera år en armé av jihadister i sovande celler runt om i norra och västra Europa. Dessa styrkor har målmedvetet byggts upp, dels genom rekrytering av infödda muslimer i Europas utanförskapsområden, dels med terrorister som smugglas in med flyktingströmmarna. Jihadisterna i dessa sovande celler ligger numera i beredskap och inväntar direktiv från Islamiska Statens ledare, Abu Bakr al-Baghdadi.

Rekryteringen av infödda muslimer sker primärt bland andra och tredje generationens invandrare från Mellanöstern och Afrika. Den första generationens muslimska invandrare var ofta fredliga, kände tacksamhet mot sina nya länders generositet, och befann sig dessutom i en försvinnande liten minoritet. Däremot har deras barn och barnbarn i många fall fastnat i arbetslöshet, bidragsberoende och kriminalitet. Dessa rotlösa unga muslimer utgör en rekryteringsbas för Islamiska Staten; runt om i Europas moskéer arbetar jihadisternas rekryterare målmedvetet för att radikalisera muslimerna och förbereda dem för strid i Islamiska Statens tjänst. De infödda vita västerlänningar som har konverterat till islam är enligt Islamiska Staten de överlägset bästa rekryteringarna – framförallt om de är livvakter till politiker eller innehar tjänster inom säkerhetstjänsten. ”Skobombaren” Richard Reid, som radikaliserades i Finsbury Park Mosque i London, är ett typexempel på en sådan terrorist.

Vidare skriver Islamiska Staten i sitt manifest att muslimerna i Europa bör isolera sig och radikaliseras i största möjliga utsträckning. Därmed underblåser islamister i olika organisationer den segregering som sker i förorterna till Europas storstäder: muslimerna etablerar islamistiska enklaver i förorterna, medan den ursprungliga befolkningen flyttar till traditionellt vita områden. Islamiska Staten uppmanar också muslimerna att gå samman i gäng och attackera den ”fascistiska polisen”. Resultatet av detta ser vi i Europas no go-zoner med ett ökande förakt mot majoritetssamhället – vilket tar sig uttryck som bilbränder, stenkastning mot polis och attacker mot räddningstjänst. Dessutom uppmuntrar Islamiska Statens manifest att de islamiserade förorterna ska kopplas samman till ett kluster av muslimska enklaver. Den utvecklingen kan man skönja på Järvafältet norr om Stockholm där förorterna Rinkeby, Tensta och Husby successivt blir allt mer radikaliserade och sammankopplade.

Den här taktiken syftar till att splittra det västerländska samhället i isolerade muslimska samhällen kontra majoritetssamhället. En vital del i denna strävan är att försvaga polisen; Islamiska Staten uppmanar därmed de radikaliserade muslimska gängen att alliera sig med vänsterextrema grupper i en ”gemenskap kamp mot den fascistiska polisstaten”.

Nästa steg enligt Islamiska Statens manifest är att muslimerna i nordvästra Europa ska beväpna sig. Till att börja med rekommenderas enkla vapen som Molotovcocktails, knivar och stenar. För de mer avancerade våldsverkarna förespråkar Islamiska Staten att de ska införskaffa skjutvapen som AK-47, sprängmedel eller granater som har smugglats in från Balkan. Med hjälp av dessa vapen uppmanas jihadisterna att begå terrordåd i sina hemländer. Den eftersökta effekten som ska uppnås är att polisen, militären eller medborgargarden ska slå tillbaka – vilket i sin tur skulle förstärka motsättningarna mellan muslimerna och det västerländska majoritetssamhället. På så vis får Islamiska Staten och dess systerorganisationer en ännu större rekryteringsbas bland allt fler marginaliserade, radikaliserade och frustrerade muslimer. Detta tillvägagångssätt användes med viss framgång i upptakten till inbördeskriget i Syrien.

Det tredje steget i Islamiska Statens strategi för nordvästra Europa är att bilda milisgrupper i de segregerade muslimska områdena. Dessutom bör de islamiserade förorterna bli självförsörjande vad gäller mat, el, vatten och så vidare. Runt om i Europa strävar alltså Islamiska Staten mot att etablera autonoma islamistiska enklaver som ska skyddas med beväpnade milisgrupper.

Islamiska Staten strävar också efter att etablera en front som ska attackera Rom österifrån. Det land som anses vara centralt för offensiven österifrån är Bosnien, vilket har sin förklaring i att jihadister från Mellanöstern bistod bosnierna under inbördeskriget i det forna Jugoslavien. I förlängningen har det lett till att Islamiska Staten har etablerat en enklav i Bosnien där IS-krigare numera tränas och utbildas. Enligt Islamiska Staten vill bosnierna hämnas på de västeuropeiska länderna, eftersom dessa länder understödde kroaterna under inbördeskriget.

Dessutom sätter Islamiska Staten sin tilltro till Ryssland ska gå på en offensiv västerut i Ukraina och därmed hota Europas östra gränser. Det skulle enligt manifestet leda till att de västerländska styrkorna skulle förenas med de islamistiska miliserna för att gå på en gemensam offensiv mot Ryssland och dess allierade Iran. Den Islamiska Statens manifest pekar alltså ut det shiamuslimska Iran och Ryssland som ”gemensamma fiender” till västvärlden och Islamiska Staten. Författarna gör dessutom en historisk koppling till Krimkriget och Sovjets invasion av Afghanistan där islamister med understöd västerländska trupper stred mot ryska förband. Det finns dessutom en muslimsk profetia att Västeuropa ska förenas med muslimer i kampen mot Ryssland.

Slutligen vill Islamiska Staten öppna en front söderifrån. I praktiken har denna front redan stått öppen under flera år med tanke på att Islamiska Staten har smugglat in jihadister i Europa med flyktingströmmarna ända sedan 2012. Manifestet beskriver flyktingrutten över Medelhavet från Libyen till Italien samt gränsen mellan Syrien och Turkiet som de väsentliga infarterna till Europa. Enligt manifestet har den italienska maffian bistått Islamiska Staten med att smuggla jihadister vidare norrut och västerut i Europa; det är en förklaring till att det inte har inträffat så många terrordåd i Italien – än så länge.

Den stora offensiven mot Rom ska inledas runt år 2020; då ska enligt en muslimsk profetia Malhama (Harmageddon) inledas. Tidpunkten är inte slumpmässigt vald: det är nämligen hundra år efter det Ottomanska imperiets fall – därmed är det symboliskt viktigt för islamisterna att få upprättelse och påbörja motoffensiven om tre år.

Enligt Islamiska Statens manifest kommer Harmageddon att inledas med att Assad besegras i Syrien. Islamiska Staten kommer då att lägga beslag på de missiler som den syriska armén förfogar över och transportera dessa till de delar av Libyen som kontrolleras av Islamiska Staten. Anfallet mot Rom kommer att inledas med missiler som har räckvidd från Libyen. De jihadister som har möjlighet att ta sig över Medelhavet som flyktingar kommer parallellt att angripa Rom söderifrån. Därefter kommer de islamistiska milisgrupperna i nordvästra Europa att sättas i rörelse för att först belägra Bologna, som har ett strategiskt läge i norra Italien; därifrån ska dessa milisgrupper anfalla Rom norrifrån. Samtidigt ska jihadisterna i Bosnien öppna en front österifrån och marschera mot Rom.

Så ser alltså den Islamiska Statens strategi ut i det manifest som skrevs i januari 2015. Sedan dess har Islamiska Staten lidit flera svåra nederlag på slagfälten i Syrien och Irak och är nu på reträtt. I slutet av 2016 befriades Aleppo av syriska och ryska trupper, och nu håller Islamiska Staten på att drivas ut ur Mosul av den irakiska armén med understöd av kurdiska Peshmergagerillan och amerikanska förband. Det mesta talar alltså för att Islamiska Statens stora offensiv mot Assad runt år 2020 inte kommer att bli verklighet.

Risken är istället att flera av IS-krigarna flyr från slagfälten i Mellanöstern till Europa. FBI-chefen James Comey sade i juli 2016 i en intervju med CNN att Islamiska Staten snart kommer att krossas i Syrien och Irak av den militära koalitionen. Som ett resultat av detta sammanbrott kommer förmodligen tusentals jihadister att ta sig till Europa – för att begå terrordåd här istället. Comey sade i intervjun:

”Detta är av större magnitud än något vi har sett förut. Jämfört med de terrorister som flydde ur Afghanistan … är detta minst tio gånger mer. Vi såg framtiden för detta hot i Bryssel och i Paris.”

De muslimska profetiorna om att Rom ska anfallas runt år 2020 ligger alltjämt fast. Frågan är bara i vilken utsträckning Islamiska Staten lyckas förverkliga sitt hot mot Europa?

One thought on “Islamiska Statens manifest: Black Flags From Rome”

Comments are closed.

%d bloggers like this: