SvD underskattar andelen muslimer i Sverige

Den blåa moskén. Foto: Wikimedia Commons.

I december 2016 publicerade Svenska Dagbladet en artikel med titeln ”Globalt fenomen: Andelen muslimer överskattas”. Tesen i artikeln är att folkopinionen i de flesta länder, inklusive Sverige, överskattar andelen muslimer. Dels har man utgått från en opinionsmätning gjord av Ipsos som har mätt hur människor i 40 länder uppskattar andelen muslimer i respektive land; dels har man utgått från en rapport av Pew Research om hur stor den muslimska befolkningen är i respektive land.

Artikeln redovisar nedanstående slutsatser om svenskarnas åsikter:

”I Norden är svenskarna de som överskattar andelen muslimer mest. Trots att endast 4,6 procent av befolkningen är muslimer, enligt siffror från Pew Research, tror svensken i genomsnitt att muslimerna utgör 17 procent.

[…]

Svenskarna tror att mer än var fjärde invånare – 27 procent – kommer att vara muslim år 2020, vilket kan jämföras med prognosen på 6,5 procent.”

SvD redovisar inte från vilken Pew-rapport de har fått siffrorna 4,6% (2016) respektive 6,5% (2020). Det har nämligen släppts flera rapporter från Pew Research, en publicerades 2011 med rubriken “The Future Of The Global Muslim Population, Projections for 2010-2030” och nästa kom 2015 med rubriken ”The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050”. Pew Research publicerade även 2011 en interaktiv hemsida där man kan se prognoserna för den muslimska befolkningen i olika länder.

Det intressanta i sammanhanget är att samtliga rapporter utgår från den muslimska befolkningen i Sverige innan den stora asylinvandringen på 2010-talet. Båda rapporterna utgår från den muslimska befolkningen mellan 2005-2008 och baserar dessutom de ”framtida” prognoserna (2010-2030 respektive 2010-2050) på en extremt låg asylinvandring.

Låt oss börja med att granska detta påstående i SvD:s artikel: ”[…] endast 4,6 procent av befolkningen är muslimer, enligt siffror från Pew Research […]”. Detta påstående härstammar från den prognos Pew Research gjorde för Sverige år 2010: ”Sweden’s population, for example, was 4.6% Muslim as of 2010 […]” .

Det SvD inte redovisar är att siffran 4,6% är från 2010, det vill säga att den är drygt sex år gammal, långt innan asylkrisen 2015.

Så hur stor var egentligen den muslimska befolkningen i Sverige i december 2016? Den Pew-rapport som har redovisat mest mätdata är rapporten från 2011, så den lämpar sig bäst för en ingående analys. Denna Pew-rapport prognostiserar den muslimska befolkningen enligt följande:

 • 2010: Andelen muslimer i Sverige uppskattas till 4,9%, motsvarande 451.000 personer.
 • 2020: Andelen muslimer i Sverige uppskattas till 7,5%, motsvarande 730.000 personer.
 • 2030: Andelen muslimer i Sverige uppskattas till 9,9%, motsvarande 993.000 personer.

Samtliga prognoser baseras på en prediktion utförd 2010, som i sin tur grundas på statistik från 2005-2008.

Vidare redovisar Pew-rapporten från 2011 den prognostiserade muslimska invandringen till Sverige:

 • 2010 – 2015: 96.000 personer
 • 2025 – 2030: 70.000 personer

För intervallen 2015-2020 och 2020-2025 saknas prognoser, men en linjär extrapolering baserat på de omgivande intervallen ger följande uppskattningar:

 • 2015 – 2020: 87.000 personer
 • 2020 – 2025: 78.000 personer

Vidare får man förmoda att Pew har räknat åren från januari till januari, exempelvis ska intervallet 2010 – 2015 ska tolkas som 2010-01-01 till 2014-12-31.

Som synes har Pew Research fullständigt missat den rekordstora asylinvandringen från muslimska länder till Sverige på 2010-talet. Tidningen Dagen har gjort en bedömning av hur många asylsökare som kommer från muslimska länder och som får uppehållstillstånd i Sverige. Enligt Dagen är 80% av asylsökarna muslimer, 10% är kristna och 10% är ateister eller tillhör andra religioner. Beviljandegraden är dessutom högre till muslimer än andra asylsökare: av de som får uppehållstillstånd i Sverige är 90% av alla asylsökare muslimer.

Migrationsverkets statistik över beviljade uppehållstillstånd till asylinvandrare samt deras anhöriginvandrare är följande:

 • 2010: 12.000 asylinvandrare, 3.000 anhöriginvandrare. Totalt 15.000, varav 13.500 muslimer.
 • 2011: 12.000 asylinvandrare, 3.000 anhöriginvandrare. Totalt 15.000, varav 13.500 muslimer.
 • 2012: 17.000 asylinvandrare, 8.000 anhöriginvandrare. Totalt 25.000, varav 22.500 muslimer.
 • 2013: 28.000 asylinvandrare, 10.000 anhöriginvandrare. Totalt 38.000, varav 34.000 muslimer.
 • 2014: 35.000 asylinvandrare, 14.000 anhöriginvandrare. Totalt 49.000, varav 44.000 muslimer.

Summa summarum är den faktiska muslimska invandringen till Sverige mellan januari 2010 – januari 2015 totalt 130.000 personer. Pew Research uppskattade år 2010 den muslimska invandringen till 96.000 personer. Med andra ord underskattade Pew Research den muslimska invandringen under denna period med 34.000 personer.

Fortsätter man granska Migrationsverkets statistik ser det ut som följer:

 • 2015: 36.000 asylinvandrare, 16.000 anhöriginvandrare. Totalt 52.000, varav 47.000 muslimer.
 • 2016: 72.000 asylinvandrare, 15.000 anhöriginvandrare. Totalt 87.000, varav 78.000 muslimer.

Det totala antalet muslimer med uppehållstillstånd i Sverige i december 2016 blir alltså: 451.000 (estimat 2010-01-01) + 13.500 (2010) + 13.500 (2011) + 22.500 (2012) + 34.000 (2013) + 44.000 (2014) + 47.000 (2015) + 78.000 (2016) = 703.500. Sveriges folkmängd i december 2016 var ungefär 9.9 miljoner, så i procent var den muslimska befolkningen 703.500 / 9.900.000 = 7.1%.

Vid samma tidpunkt (december 2016) var dessutom 122.000 asylsökare fortfarande inskrivna i asylsystemet. Om man räknar in även dessa uppskattningsvis 122.000 * 0.9 = 110.000 muslimer i kalkylen så uppehöll sig totalt 813.000 muslimer i Sverige i december 2016. I procent blir det 813.000 / 9.900.000 = 8.2%.

SvD uppgav artikeln i december 2016 att 4,6% var muslimer i Sverige. I verkligheten ligger siffran alltså mellan 7.1% – 8.2% beroende på vilka man inkluderar i kalkylen. Det är en felberäkning på 2,5 – 3,4 procentenheter.

Så hur ser prognosen ut för 2017 – 2020?

Enligt Migrationsverket var 122.000 asylsökande inskrivna i asylsystemet vid början av 2017. Man räknar på en bifallsfrekvens på cirka 77%, vilket kommer att ge 94.000 uppehållstillstånd till asylsökare under 2017, vilket motsvaras av 85.000 muslimer.

Flyktingprognosen för 2018-2019 ser därefter ut som följer:

 • 2018: 100.00 asylsökare, 77.000 uppehållstillstånd, 69.000 muslimer.
 • 2019: 70.000 asylsökare, 54.000 uppehållstillstånd, 48.500 muslimer.

Utöver denna asylinvandring tillkommer anhöriginvandring mellan 2017 och 2019 på uppskattningsvis 317.000 ansökningar. Fram till juli 2019 är reglerna för anhöriginvandring förhållande restriktiva, så man förmodar att de flesta ansökningar kommer att skickas in under 2019 av taktiska skäl. Om reglerna för anhöriginvandring återgår till de historiska reglerna kommer beviljandegraden att ligga på cirka 70%, vilket ger totalt 317.000 * 0.7 = 222.000 anhöriginvandrare, varav 200.000 kommer att vara muslimer. Med hårda krav på anhöriginvandring kan den däremot sjunka ner mot noll.

Ännu en parameter man bör ta hänsyn till är den ökande fertiliteten i den muslimska gruppen mellan 2010 – 2020. Enligt Pews beräkningar kommer antalet barn att vara ungefär 100.000 under den tiden, men eftersom den muslimska befolkningen nästan har fördubblats kan man förmoda att det kommer att födas cirka 100.000 barn till.

Med förenklade regler för anhöriginvandring under 2019 kommer antalet muslimer i januari 2020 alltså att uppgå till: 703.500 (december 2016) + 85.000 (asylinvandrare 2017) + 69.000 (asylinvandrare 2018) + 48.500 (asylinvandrare 2019) + 100.000 (befolkningsökning 2016-2019) + 200.000 (anhöriginvandrare 2017-2019) = 1.206.000. Med generösa regler för anhöriginvandring kommer det bo 1.206.000 muslimer i Sverige januari 2020; med restriktiva regler kommer det istället att finnas 1.006.000 muslimer.

Sveriges befolkning år 2020 uppskattas till 10.375.000 individer. Med generösa regler för anhöriginvandring blir muslimska befolkningen år 2020: 1.206.000 / 10.375.000 = 11.6%; med strikta regler för anhöriginvandring blir procentsatsen istället 1.006.000 / 10.375.000 = 9.7%.

Pews ursprungliga prognos var att den muslimska befolkningen i Sverige skulle uppgå till 730.000 år 2020, vilket motsvarar 7.5%; det är en felberäkning på 2.2 – 4.1 procentenheter. Vidare uppgav SvD i sin artikel att 6.5% av Sveriges befolkningen skulle vara muslimer 2020, vilket är en felberäkning på 3.2 – 5.1 procentenheter.

Sammanfattningsvis:

 • Pew bedömde att det finns 4.6% – 4.9% muslimer i Sverige för januari 2010.
 • SvD redovisade siffran 4.6% som om den gällde för december 2016.
 • I verkligheten fanns det 7.2 – 8.1% muslimer i Sverige i december 2016.
 • Pew bedömde att det kommer att finnas 7.5% muslimer i Sverige i januari 2020.
 • SvD redovisade att det kommer att finnas 6.5% muslimer i Sverige i januari 2020.
 • En realistisk prognos är att kommer att finnas 9.7 – 11.6% muslimer i Sverige i januari 2020, beroende på reglerna för anhöriginvandring.

Pew Research borde publicera en uppdaterad rapport som tar hänsyn till den rekordstora muslimska invandringen under 2010-talet. SvD borde dessutom komma med en rättelse till artikeln, eftersom andelen muslimer har underskattats. Visserligen tror opinionen (felaktigt) att det finns ännu fler muslimer i Sverige, men tidningen bör ändå redovisa korrekta siffror över den muslimska befolkningen.

Den muslimska befolkningen ökar i rekordtakt i Sverige: från 4,9% år 2010 till 9.7 – 11.6% år 2020. Hur den muslimska befolkningsökningen kommer att se ut framöver är oklart, men mycket kommer att bero på hur generösa regler för asyl- och anhöriginvandring Sverige kommer att ha. En stor anhöriginvandring kan dessutom att resultera i en babyboom, med tanke på att många anhöriginvandrare är i fertil ålder och muslimska kvinnor i Europa i genomsnitt skaffar 2,2 barn per kvinna. Valet 2018 kan bli fullständigt avgörande för Sveriges demografi i framtiden.

8 thoughts on “SvD underskattar andelen muslimer i Sverige”

 1. Tyvärr har du fel och den allmänna känslan hos folket har faktiskt rätt. Där du hittar din statistik hos Migrationsverket finns även andra kategorier av invandring som är muslimer som du glömmer bort. Den verkliga siffran är 12%. Låt mig få förklara.

  1. “Anhöriga övriga” ca 17 000/år. Detta är i praktiken kärleksinvandring. Svårt att veta muslimprocenten, men landfördelningar och antal finns om man vill räkna. Slarvigt räknat kom jag fram till att ca 50% av dessa är muslimer. De avsäger sig inte religionen och absolut inte ideologin islam för att de kommer till Sverige. Räkna på detta gånger 7 år och lägg till muslimer.

  2. “Arbetsmarknad” både arbetare och deras anhöriga totalt ca 23 000 per år. Någon kanske tänker att de bara är i Sverige endast tillfälligt och sedan åker hem. Även om det vore sant så blir det ju i praktiken ändå ett visst antal muslimer som är i Sverige konstant över tiden. Men det är värre än så. Ca 2/3 av dessa söker asyl i Sverige inom några få år. Vad det handlar om är förtäckt asylinvandring. Det är inte japanska eller amerikanska experter inom medicin etc som söker asyl utan MENA-människor. Dessa har dessutom kommit till Sverige för att “jobba” men bara en liten del faktiskt jobbar. De betalar pizzaägare och städföretagare i Sverige för att få en sådan inbjudan. Räkna på detta gånger 7 år och lägg till muslimer.

  3. Du glömmer bort en viktig grupp som inte finns med i tabellen hos Migrationsverket. Du glömmer bort att det faktiskt föds barn i Sverige. Det föds ca 130 000 barn varje år. En mycket stor andel av dessa föds av två muslimska föräldrar som dessutom ofta är födda i ett muslimskt land. Deras barn blir per alla tänkbara definitioner muslimer i Sverige. Visst finns blandäktenskap, men det är småsummor. Eller skulle du vilja definiera dem som kristna eller ateister? Vare sig man definierar muslimer efter gudstro eller mera diffust “tillhörande ideologin islam” så är de muslimer. Eller ska man ge sig på och räkna bort sekulära muslimer för att de inte är lika hemska? Nej, en muslim är en muslim, punkt. Svårt att veta % födda muslimska barn förstås. Muslimer är ca 10% av befolkningen, men extremt många är i barnafödande ålder så det är mer än 10% muslimska barn. Muslimer föder gissningsvis i Sverige 2,5 barn och etniska svenskor 1,5 barn (det är därför vi ligger på snitt i Sverige på ca 1,9 barn/kvinna). Jag tror att procenten muslimska barn som föds just nu i Sverige är så högt som 25%. Denna siffra ökar för varje år pga höjd invandring och vänta bara tills de alla är medborgare och får ta in kärleksinvandrare. Att de föder fler barn är allvarligt, men de föder barn tidigare i livet så att muslimer får 4 generationer per sekel och etniska svenskor 3 generationer per sekel. Båda parametrarna är viktiga och får astronomiska matematiska konsekvenser på ett sekel.

  4. Alla illegala. Jag räknar inte in dessa i mina 12%. De finns dock och antalet ökar hela tiden. Även andel av befolkning ökar hela tiden. Det finns många olika typer av illegala. De som är “på tillfälligt besök” kortare eller längre tid och begår brott. Det är sådana som vet att de inte ens kan ljuga sig till asyl och är bara här och jobbar svart eller bara hänger hos släktingar osv. Tusentals utvisade brottslingar som vägrar åka hem. Tiotusentals som fått avslag på asyl som vägrar åka hem. Hur de sistnämnde kan överleva ekonomiskt är märkligt men under 2011-2016 fick de av Reinfeldt+MP gratis boende, bidrag, sjukvård, tandvård, medicin, skola……. det är borttaget sedan juli 2016. Jag har ingen som helst koll på de illegalas antal och hur många som är muslimer, men skulle jag ändå gissa så gissar jag på minst 100 000 muslimer till.

  Med mitt sätt att räkna så är muslimer 16% redan 2020-01-01 och då har jag räknat med den anhöriginvandring som Migrationsverket själva säger ska komma (310 000). Gällande asylinvandring räknar jag med 35 000/år. Kärleksinvandring och sk arbetskraftsinvandring såsom tidigare 7 år bakåt. Fortsatt barnafödande på samma nivå, men då räknar jag att 27% av födda barn är muslimer eftersom det logiskt sett måste öka för varje år. Jag har räknat på fortsatt normal mortalitet (döda) som varit de senaste åren. Allt är bara en fråga om matematik, statistik, enkel logik och enkla antaganden.

  Jag hatar SVD och alla som försöker prata ner procenten muslimer. De skjuter sig själva i foten. De vet att muslimsk invandring är dåligt för Sverige men de vill inte erkänna det öppet. Därför så pratar de ner procenten. Idiotiskt.

  Fram till 2020 tror jag mina siffror är säkra om inget radikalt inträffar om invandringspolitiken i Sverige. Jag har alltså räknat väldigt försiktigt. Om Turkiet släpper igenom de 3 miljonerna MENA som vill till Europa kan det bli kaos. Det kan bli kaos om migranterna hittar nya vägar och slippa östra Europas stängsel och gränsvakter.

  Vad som händer efter 2020 är allt en fråga om politik. Vad vill EU göra? Vad vill vår regering göra? Allt avgörs där. Men även om invandring mer eller mindre upphör helt år 2020 så kommer Sverige bli muslimskt av 3 anledningar!!!! De föder barn tidigare i livet, ca 20-30 år i stället för 27-38 år. De föder 2,5 i stället för 1,5 barn. De är unga i barnafödande ålder och yngre till en mycket stor andel jämfört med svenskar. Dessutom tror jag att svenskor kommer snart att föda färre barn pga kommande social oro om några år i hela landet. Dessutom tror jag på en ännu högre och ännu mer långvarig och även permanent utflyttning av unga svenskar (ickemuslimer förstås) som är välutbildade. Börjar White flight från Sverige och svenskar föda mycket färre barn…. ja, då blir Sverige muslimskt väldigt fort.

  Annars anser jag att 99% minst som skrivs på denna sida stämmer. Ofantligt hög kvalitet.

  1. Tack för din kommentar. Ja, mina beräkningar var nog i det försiktigaste laget. Bra att du kompletterade uppgifterna. Hur som haver är SvD:s uppgifter, som baseras på en prognos 2010, helt missvisande. För att upprätthålla det journalistiska förtroendet borde de publicera en rättelse. Jag har kontaktat den och uppmanat de att korrigera artikeln, men har inte fått något svar än så länge.

   Får jag fråga vad du har för utbildning? Är du möjligtvis (national)ekonom?

   1. Ja, jag har en Magister i internationell ekonomi + att jag läste 2 år på Handels på MBA.

    Du säger att dina siffror är “försiktiga”. Är de inte felaktiga? Av alla som kärleksinvandrat de senaste 7 åren, är ingen muslim? Av alla som arbetskraftsinvadrat, är ingen muslim? Av alla barn som fötts i Sverige, är det verkligen 0 muslimer bland dessa?

    Borde verkligen inte en enda av dessa människor bli uppfattad som en muslim boende i Sverige. I så fall fattar jag ingenting. Det handlar för mig inte om “försiktiga” eller “oförsiktiga” siffror, det handlar bara om siffror. Statistik ljuger inte, men journalister och politiker ljuger.

    Jag ska göra en beräkning av muslimer i olika ålderskategorier. Det säger mycket om samhället och vart det är på väg i framtiden. Har man siffrorna och kan lägga upp det grafiskt i ett “befolkningstorn” så blir det uppenbart kanske även för vänstermänniskor. Typ för varje ålderskategori har man två olika färger så det framgår tydligt. Åldersgrupper 0-6 år, 7-16 år, 17-23 år, 24-32 år, 33-39 år, 40-62 år, 63-76 år, 77-100 år (genomtänkta åldersspann)

    För att göra det ännu fräckare så ställer man sådan “torn” bredvid varandra med olika år. Typ år 2000, år 2010, 2017 och 2020. Då kan människor “se” och förstå statistiken, kanske?

    Ett annat sätt att förklara för människor (som vanligtvis har svårt för statistik och siffror för det presenteras sällan på ett bra sätt) är att uttrycka muslimprocenten enligt nedan eller med en fallande graf med årtal på x-skalan.

    År 2000. 1 av 100 (1%)
    År 2010. 1 av 20 (5%)
    År 2017. 1 av 8 (12%)
    År 2020. 1 av 6 (16%)
    År 2030. 1 av 4? (25%?)
    År 2040. 1 av 3? (33%?)
    År 2050. 1 av 2? (50%?)

    (Statistisk fundering. Arbetskraftsinvandrare som senare sökt asyl blir dubbelräknade med mitt sätt att tänka…eller blir de det? Måste kanske korrigera för det. I vilket fall måste de muslimer som är i Sverige under uppehållstillstånd för arbete räknas som muslimer i befolkningen och de kan ju stanna i många år med detta tillstånd.)

  2. Är inte du orolig för att Sverige ska komma att lyda under Islam i framtiden? Jag är det.
   Har ni aldrig tänkt på att vi riskerar att få en muslimsk statsminister som är Schejk i Iran? Låter som ett dåligt skämt, men det är fakta. ? Ett muslimskt parti har vill in i riksdagen. Deras mål är att samla ALLA muslimer i Sverige och alla med utländskt härkomst under ett och samma tak. ?Dessa röstade sist på sossarna. Om dom går över till nya partiet som dom med all sannolikhet gör, förlorar sossarna minst 2-3%. Och när vi idag har en Alliansregering med väldigt många frustrerade väljare, kan man väl räkna med att dom väljer något annat. ⁉️Förhoppningsvis SD, men det kan även gynna ett nytt politiskt parti.

   Vi har inget skydd i grundlagen, vad jag sett, för att hindra att ett muslimskt parti tar över makten ?demokratiskt och plötsligt lyder vi då under Islam?
   Jag tycker det är tänkvärt.??

   Vi hade 1 022 850 folkbokförda muslimska invånare i landet motsvarande 10,2% av lokalbefolkningen dec 2016. Källa: aktuellt/fokus

   Mina källor är Valmyndigheten.se (bad om kopia av ansökan)
   intervjun i Nya Tider med företrädare för nya partiet JaSin Group partiet.
   Partiets hemsida.
   AktuellFokus

   1. Jag är inte orolig. Jag är förbannad. Och förvissad.

    Jo, Sverige kommer att bli muslimskt, frågan är bara när. MV räknar i sin höga kalkyl att det 2017-2021 kommer hit 810 000 nya människor. Jag tror på detta antal som en låg siffra. Av dessa gissar jag minst 650 000 muslimer.

    På fem år dör ca 1/2 miljon vita äldre i åldern 75-95 år (mer eller mindre). Nativiteten blir ca 600 000 och andelen muslimer kanske 200 000, möjligen fler. (Har att göra med antalet unga muslimska kvinnor som kommer).

    Vår befolkning idag är de facto 10,3 miljoner (alla är inte registrerade). Muslimerna är nu ca 1,3 miljoner. Och NEJ, utvisade åker nästan aldrig hem och så har varit under minst 25 år.

    Utflyttning är knöligare att räkna på (består av allt från studenter som tillfälligt flyttar, invandrare som flyttar hem och svenskar som flyttar ut).

    In summa blir det lågt räknat 17% muslimer. Alltså ca 1/1 2022.

    Det som är mest skrämmande med detta är att i populationen 0-40 år (barnafödare) så blir muslimprocenten kanske 28%. Muslimer i Sverige föder just nu ca 2,8 barn och övriga Ca 1,7. Av födda barn den närmaste tiden så är det enkelt 40% muslimska barn.

    Tänk dig då en generation senare….

    Valet 2018 är redan förlorat. SD får endast max 31% och det spelar ingen roll vad de får så länge det är under 45% och 50% av mandaten. Moderaterna kan vi glömma.

    Vad som händer med invandring efter 2022 är ytterst osäkert, men tänk på att av födda barn är det mer än 40% muslimer.

    Nu ska jag vara otäck på riktigt.

    Vid 2022, senast 2024 går det mycket illa för Sverige ekonomiskt. Då kommer svensk aktivitet sjunka kraftigt SAMTIDIGT som muslimsk naivitet ökar eftersom de oroar sig för ekonomin och vill skydda sig med ännu fler barn. Vita tänker tvärtom vid dåliga ekonomiska tider.

    Som lök på laxen tror jag då vi får se stor svensk utflyttning av unga som saknar både jobb och speciellt hyreslägenhet. Just det med egen bostad är viktigt för barnafödande. Alla muslimer får dock lägenheter, både hyres- och i framtiden bostadsrätter.

    Nå, vad som än händer med invandring efter 2022 är det bara en fråga om matematik och logik.

    När är ett samhälle muslimskt? Visst är procenten viktig men även åldern. När muslimerna är låt säga 50% av de mellan 0-70 år skulle jag säga att det sannerligen är muslimskt. När det sker? Osäker, men kanske 2040? Det finns så många osäkra variabler.

    Det som kan “rädda oss” är ett inbördeskrig. Nej jag varken skämtar eller tar i. Jag är helt allvarlig. Jag ser det som högst möjligt inom 10-15 år. “När maten är slut så bits hästarna i stallet”. Men först måste pengarna ta slut innan det blir krig.

    Att vi någonsin ska utvisa miljontals människor är omöjligt att tänka sig. Lika omöjligt att islam ska ändra sig efter 1400 år. Islam är islam. Punkt.

    Den enda lösning jag ser som möjlig är ett delat Sverige efter ett inbördeskrig där muslimer får södra landet och svenskar norr.

    Men vita män har nog ej längre det inom sig och hellre underkastar sig. Kvinnorna kommer ABSOLUT att göra det.

    Testostronhalten i väst har sjunkit snart 50% sedan 1945 (orsaker ännu oklara). Vita män är mer kvinnliga och testosteron är ett absolut krav i ett krig. Saknas det finns ej mod, aggressivitet och vilja att dö för ideal som t ex att försvara ett land.

    Jag är ledsen, men jag ser processerna i framtiden som i det närmaste oundvikliga. Vi vita män ger bort vårt land, kvinnor, pengar, makt, kultur… ja allt och dessutom högst frivilligt och räddhågset.

 2. Man behöver bara ha ögon och vistas på ett centrum eller torg på en lördag. Eller gå upp i ett hyreshus och ser på namnen på dörrarna.
  Framtiden känns obehaglig.
  Jag läste Peter Hammond om vad som sker i ett samhälle när muslimer blir viss % av befolkningen. Han hade kanske rätt 10 år sedan men nu går det mycket fortare.

  Åter tack för intressant inlägg.

 3. Bra analys Morph 🙂
  En annan man, som jag dock inte kan påstå att jag gillar eller håller med speciellt ofta, vare sig när det kommer till vad han skriver eller säger, har också försökt räkna och analysera sig fram till en siffra, läs hela på länken nedan. Uttrycket “svenska muslimer” säger jag inget om, hmmm. Han kommer iaf fram till följande….

  “I vilket fall som helst så kommer jag fram till att utifrån ovanstående urval (och bortval) och utifrån totalt 88 ursprungslandgrupper så fanns det den 31 december 2016 sammanlagt 1 022 850 folkbokförda invånare i landet motsvarande 10,2% av totalbefolkningen som möjligen går att benämna som muslimer och som naturligtvis inbegriper både utövande muslimer (som möjligen uppgår till uppemot en tredjedel av de 1 022 850 invånarna), ej särskilt praktiserande muslimer och enbart s k kulturella muslimer.

  10,2% innebär i så fall i ett västvärldssammanhang att Sverige numera är det land i västvärlden där andelen muslimer är som allra högst: I Frankrike brukar andelen muslimer exempelvis anges till kring 8% och i Tyskland, Belgien och Storbritannien till kring 5-6%.”

  “Hur många muslimer finns det i Sverige? Kanske är en tiondel av befolkningen svenska muslimer”
  http://archive.is/uyotP

Comments are closed.

%d bloggers like this: