Klimatskeptikerna:
Forskarelitens kritik

Pure-mathematics-formulæ-blackboard
Matematiska ekvationer. Foto: Wikimedia Commons.

Idag råder i det närmaste konsensus om att den globala uppvärmningen utgör ett hot mot jorden, floran, faunan och den mänskliga civilisationen. 97% av alla klimatforskare ställer sig bakom den slutsatsen och varnar för flera graders temperaturökning, arters utrotning, korallrevens försurning, feedbackeffekter, albedoeffekten på Arktis och Antarktis, smältande poler som kan leda till en höjning av havsnivån, uttorkning av Amazonas djungler, läckande metangas från Sibirien, en reversering av Golfströmmen som kan leda till en ny istid, och så vidare.

Såväl klimatpanelen IPCC som Världsbanken har gett ut rigorösa rapporter om situationens allvar. Det har skrivits flera böcker om klimathotet av erkända författare som Mark Lynas, och år 2006 spelade Al Gore in dokumentärfilmen ”An Inconvenient Truth”. En i stort sett enig journalistkår rapporterar om konsekvenserna av den globala uppvärmningen. Bland annat har media rapporterat om 2015 som ”det varmaste året någonsin”.

Politiker på alla nivåer inom FN, EU och den svenska politiken ställer sig bakom klimathotet och dess förödande effekter som är i vardande. Forskare, politiker och lobbyister föreslår mer eller mindre drastiska åtgärder om hur man ska komma tillrätta med den globala uppvärmningen. Några av kändisarna i Sverige som ställer sig bakom klimathotet är Johan Rockström som är professor i miljövetenskap vid Stockholms Universitet, biståndsminister Isabella Lövin, miljöminister Åsa Romson och Anders Wijkman som är ordförande i Romklubben. I december 2015 slöts så klimatavtalet i Paris där varje land förbinder sig till att bidra till att den globala uppvärmningen ska bli mindre än 2°C.

Jaha, alla tycks vara rörande överens och informationen om klimathotet verkar ju vara övertygande. Jamen, då är det väl så?

Eller kanske inte.

I skuggan av klimathotets massmediala ljus finns det en liten grupp klimatskeptiker. En del av dem hävdar att jordens temperatur faktiskt ökar men att klimathotet inte är så allvarligt som etablissemanget påstår, medan andra påstår att klimathotet inte existerar överhuvudtaget. Det de har gemensamt är att de får minimalt med medial uppmärksamhet och avfärdas som klimatförnekare, konspirationsteoretiker eller rent av sinnessjuka.

Fast bland de bespottade och föraktade klimatskeptikerna finns det trots allt en grupp välmeriterade klimatforskare. Deras curriculum vitae vittnar om en gedigen bakgrund inom klimatforskningen – men eftersom de har ställt sig på ”fel” sida i debatten har de hamnat ute i kylan. Så vad är det egentligen klimatskeptikerna försöker säga i den monumentala medieskuggan?

Låt oss börja med den världsberömde fysikern Richard Lindzen. Han är numera pensionerad men var tidigare verksam som professor i metereologi vid Massachusetts Institute of Technology och har haft flera tunga uppdrag inom IPCC och NASA; bland annat var han huvudförfattare till sjunde kapitlet i IPCC:s tongivande klimatrapport. Vidare är han medlem i flera vetenskapliga råd som expert på klimatfrågor och har tagit emot flera utmärkelser och medaljer för sin gärning. Men hör och häpna: denne celebritet inom klimatforskningen kritiserar den konsensus som råder inom klimatfrågan som ”alarmistisk”. När han tog emot ett pris hos Wallstiftelsen i Göteborg 2006 höll han tre föreläsningar där han redovisade flera argument för att klimathotet är överdrivet. Nedan finns en sammanfattning av Lindzens föreläsningar:

 • Klimatet är föränderligt – det har det alltid varit och kommer så att förbli. Om klimatet inte ändrade sig skulle det snarare vara ett större orosmoment.
 • Jorden har haft varmare perioder tidigare än nu.
 • Uppståndelsen kring den globala uppvärmningen handlar om några tiondels grader. Detta är litet i förhållande till de långsiktiga tidsintervallens naturliga temperaturspann. Under dessa tidsintervall kan det ofta skilja flera grader och vara stor variation från år till år.
 • Teorin är att polerna blir varmare medan temperaturen i tropikerna inte förändras nämnvärt; därmed bör alltså temperaturskillnaderna på klotet utjämnas. Om temperaturskillnaderna mellan ekvatorn och polerna utjämnas kommer vindarna dessutom att avta i styrka och extrema väderhändelser bli mer sällsynta, eftersom mindre energi i form av gradienter kommer att tillföras klimatsystemet.
 • Det är riskabelt att dra slutsatser utifrån kortsiktiga trender. Sedan 1999 har den globala temperaturen inte förändrats alls enligt nuvarande trendanalys. Beroende på när man börjar beräkna trender får man olika resultat, vilket visar på en osäkerhet i den typen av kalkyler.
 • Existerande klimatmodeller har visat sig vara dåliga på att återskapa dagens klimat. Ofta måste modellerna modifieras med ofysikaliska justeringar eller anpassningar av inputvärden för att resultera i något som liknar dagens klimat. Det finns alltså en stark övertro på att klimatmodeller kan ge svaret på framtidens klimat.
 • En fördubbling av koldioxid ger idealiskt ytterligare 3,7 watt per kvadratmeter, vilket skulle motsvara en ökning med 2% av jordens energibalans. De globala klimatmodellernas felmarginaler ligger däremot omkring 10 watt per kvadratmeter. Det introducerar en osäkerhet i hur modellerna kan detektera klimatförändringar som är avsevärt mindre än felmarginalerna.
 • Polarregionerna i klimatmodellerna har mycket dålig upplösning och det går i princip inte att säga någonting om dessa områden. Dessutom saknas det till stor del instrumentella data om polartrakterna.
 • Under 1970-talet var oron stor för global nedkylning; idag är istället oron helt fokuserad på global uppvärmning.
 • Media predikar hysteriskt om global uppvärmning och gör allt för att skrämma upp allmänheten. Istället för att försöka förklara de olika väderfenomen som uppstår beskriver media dem okritiskt som en konsekvens av den global uppvärmningen.
 • Kyotoprotokollet kom till mest bara för att göra något, trots att alla vet att det inte kommer att hjälpa. Inte ens de mest hängivna förespråkarna för Kyotoprotokollet tror att det kommer ha någon märkbar effekt på temperaturen.
 • IPCC:s fullständiga rapport (TAR) är en bra utgångspunkt för klimatdebatten. Däremot är sammanfattningen för beslutsfattare (SPM) inkorrekt och vinklar forskningen, osäkerheterna och slutsatserna felaktigt. Eftersom de flesta politiker och journalister läser SPM får de en felaktig bild av var forskarsamhället faktiskt står i de olika frågorna.

Det var ord och inga visor från en av världens absolut främsta klimatforskare. Ändå rapporterades ingenting eller ytterst lite om detta i media. Numera har Lindzen gått så långt att han kallar klimatalarmisterna för ”sektmedlemmar som blir allt mer desperata när allt fler konkreta bevis motstrider deras övertygelse”.

Sveriges i särklass mest meriterade klimatforskare, Lennart Bengtsson, är inne på samma linje som Lindzen. Lennart Bengtsson var chef för det stora europeiska vädercentret i engelska Reading under 1980-talet, han var föreståndare för Max Planckinstitutet i Hamburg på 1990-talet, han sitter i ledningen för atmosfär- och rymdinstitutet ISSI i Bern och är ledamot av Vetenskapsakademien. Även denne celebritet tycker att hysterin runt klimathotet är överdriven. I en intervju med Dagens Nyheter 2013 sade han bland annat:

”Vi skapar en väldig ängslan utan att det är befogat, och det leder inte till någon handlingskraft. Det viktiga är att komma fram till förnuftiga lösningar.

Jag har blivit tilltagande frustrerad över bristen på vetenskaplig substans i mycket av det som sägs i medierna. Det går ut över vetenskapen på sikt.

Den uppvärmning jorden upplevt de senaste hundra åren är så liten att den inte hade noterats om inte meteorologer och klimatologer hade informerat om den. Det indikerar att klimatkänsligheten förmodligen är lägre än klimatmodellerna åtminstone till en början antog.

Det är ingen tvekan om att människan har en påverkan. Vad vi inte är säkra på är varför uppvärmningen går så långsamt. Det är möjligt att planeten kyler ned sig mer effektivt än vad vi tidigare räknat med. Det är också möjligt att det lagras mer värme i djuphavet, så att det finns en tröghet.”

Det finns fler rapporter som tyder på att den globala uppvärmningen går långsammare än förväntat, eller rent av har tagit en paus sedan 1999. I en forskningsartikel publicerad i Nature Geoscience står det:

”Den globala uppvärmningen vid jordytan har under de senaste 15 åren varit mindre än under tidigare decennier och än vad som har simulerats genom de flesta klimatmodeller. Naturliga variationer, en reducerad solstrålning, en mindre uppvärmning som svar på koldioxidkoncentrationen i atmosfären och partiska mätningar har identifierats som potentiella orsaker.”

Temperaturökningen det senaste året förklaras av en ovanligt kraftig El Niño; den höga temperaturen 2015 kan alltså förklaras av en normal cyklisk variation av vädret.

Inte nog med det. Massmedia rapporterar om att havsnivån håller på att stiga med upp till två meter och kommer att översvämma lågbelägna städer, dränka små öar i Stilla Havet och förändra Sveriges kust.

Enligt NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), som tolkar inkommande data från satelliter och ARGO-bojar, stiger havet dock bara med 1,6 mm/år ±0,8 – vilket blir cirka 14 cm till år 2100. Vidare redovisar Sea Level Research Group vid University Of Colorado en höjning av havsnivån med 3,2 mm/år ±0,4 mm, vilket leder till cirka 28 cm år 2100. Detta är siffror från auktoriteterna på ämnet havsnivåhöjning. De extrapolerade beräkningarna förutsätter dock att trenden med havsnivåhöjning är linjär, vilket vissa forskare hävdar eventuellt inte blir fallet om polarisarna kalvar mer eller om återkopplingseffekter som albedoeffekten blir kraftigare än väntat – först då kan det bli tal om en havsnivåhöjning på två meter som kvällspressen varnar för.

Professor Nils-Axel Mörner, tidigare president för Commission on Sea Level Changes and Costal Evolution och chef för paleogeofysiska and geodynamiska institutionen vid Stockholms Universitet, går steget längre och hävdar att havsnivån inte stiger alls. Dessutom stiger landmassan i Sverige eftersom den fortfarande fjädrar tillbaka efter att inlandsisen drog sig tillbaka. Denna landhöjning pågår fortfarande och uppgår till 10 mm/år längs Höga Kusten i Ångermanland och mellan 1,0 och 1,5 mm/år i Skåne. På hundra år kompenserar alltså denna landhöjning i princip för motsvarande ökning av havsnivån.

Extrema väderfenomen, som tornados och orkaner, skylls allt som oftast på den globala uppvärmningen. Bland annat har orkanen Katrina som ödelade New Orleans 2005 förklarats med den globala uppvärmningen. Dock har såväl IPCC som NIPCC kommit fram till att den globala uppvärmningen på 1900-talet inte har lett till några fler stormar eller orkaner. Tvärtom har IPCC redovisat statistiskt säkerställda samband om att vindstyrkorna i nordatlantiska orkaner har minskat under senare hälften av 1900-talet. På motsvarande sätt har U. S. National Climatic Data Center redovisat uppgifter om att tornados i USA har minskat under perioden 1950-2006. Mindre stormigt väder är också vad man kan förvänta sig om temperaturskillnaderna mellan ekvatorn och polerna utjämnas, eftersom vindarna då avtar i styrka och extrema väderhändelser bli mer sällsynta.

Klimatalarmisterna brukar även framhålla att antalet översvämningar och dödsfall har ökat under 1900-talet på grund av den globala uppvärmningen. Enligt IPCC’s rapport finns det dock ingen meteorologisk statistik som påvisar att extrema skyfall har ökat i takt med temperaturen. Däremot har de mest dödsbringande översvämningarna inträffat i Kina runt Gula Floden innan 1960-talet. I takt med att dammbyggena har förbättrats har dessa översvämningar kraftigt minskat, så dödstalen har gått ner under andra halvan av 1900-talet.

Ett mönster börja framträda: vad alla dessa skeptiker har gemensamt är att de är välrenommerade experter inom klimatforskning, de anser att klimathotet är överdrivet och de tystas konsekvent ner i massmedia.

Bakgrunden till den här artikelserien om klimatskeptikerna är ett försök att skapa en bättre balans i klimatdebatten. Idag domineras massmedia i det närmaste totalt av klimatalarmisternas uppgifter, så om man vill ta del av deras budskap kan man med fördel vända sig till godtycklig tidning eller TV-kanal. Syftet med denna artikelserie är alltså att skapa en motvikt till massmedias ensidiga reportage om klimathotet. Projekt Morpheus har ingen ståndpunkt vad de faktiska konsekvenserna av klimatförändringarna kan leda till – helt enkelt därför att ingen vet hur klimatet kommer att utvecklas i framtiden. Däremot står den här bloggen för yttrandefrihet, en öppen debatt, ett självständigt tänkande och en uppmaning till att söka oberoende information om klimatfrågan. Hela denna artikelserie har skrivits på ideell basis, utan någon som helst sponsring eller bidrag från någon organisation.

I de kommande inläggen kommer granskningar av paradoxer, tvivelaktiga forskningsresultat, klimatalarmism, IPCC, hur klimatskeptiker avskedas eller blir utfrysta, samt vilka politiska och ekonomiska drivkrafter som ligger bakom klimatfrågan.

11 thoughts on “Klimatskeptikerna:
Forskarelitens kritik

  1. Ett förhandstips är att FN:s Agenda 2030, Romklubben och Global Challenges kommer att avhandlas. I väntan på det inlägget kan du läsa om vad jag har skrivit om Bilderberggruppen, WTO, CFR, TC, RIIA med flera: http://www.morpheusblogg.se/2015/10/11/bilderberggruppen-och-de-som-styr-varlden/. Inlägget om EU:s kalergiplan och Sovjets internationalisering kan kanske också vara intresse: http://www.morpheusblogg.se/2016/03/04/eus-och-sovjets-internationalism/.

 1. Intressant blogg och jag kommer nog hålla ett öga på den från tid till annan. Läste om din bakgrund och jag har gjort ungefär samma resa som du. Det intressanta här blir ju att så fort någon börjar “mocka” i verkligheten så bekräftas min bild hur det är eller står till.

 2. ehh, hur hänger det här ihop.

  I kommentarsreglerna går att läs följande.

  “Kommentarer granskas inte före publicering.”

  Varför granskas då min kommentar?

  1. Det är en default-inställning i WordPress. Nya skribenters kommentarer granskas, medan de som fått en kommentar godkänd tidigare kan kommentera helt fritt därefter. Så nästa gång du skriver en kommentar kommer den att publiceras direkt. Ska uppdatera kommentarsreglerna så att det framgår tydligare.

 3. En imponerande artikel. Finns det hopp om att det så småningom inträder en balans i klimatfrågan? Kan riktigt se framför mig hur vissa personer börja fräsa och tugga fradga vid genomläsandet: hädare! hädare!

 4. Johan Rockström utsågs 2014 av Miljöaktuellt till “årets näst miljömäktiga person” och han kommenterade utmärkelsen med “det märks att vetenskapen når fram”. Här kommer några rader om hans “vetenskap”.

  I Miljöaktuellt 2012-11-06 kunde man läsa: “Johan Rockström berättar också om NASA-forskaren James Hansens senaste rön om det globala väderläget som visar att riskerna för extremväder ökat mångfaldig de senaste 60 åren. Slutsatsen är att klimatförändringen sker otroligt mycket snabbare än vad forskningen tidigare antagit. Så sent som för fem år sedan förutspådde forskningen höjda risknivåer för extremväder år 2050. De risknivåer man för fem år sedan väntade sig se 2050 har man nu redan nått – år 2011. Stormar av typen Sandy var förr något som inträffade vart hundrade år. Nu kan vi räkna med liknande stormar vart annat eller vart tredje år.”

  Jag “samlar” på stormar och har lagt in samtliga stormar över Atlanten sedan 1851 i Excel. Då är det lätt att jämföra Johan Rockströms utsaga med verkligheten. Och det visar sig att från år 1900 så har Atlanten drabbats av 249 stormar av kategori 3-5, dvs. med vindstyrkor på 100 till 165 knop. Sandy var av kategori 2 med sina 95 knop och kommer alltså på delad 250:e plats. Lägger man ihop alla stormar av kategori 2-5, så visar det sig att från år 1900 så har Atlanten drabbats av 3,66 stormar per år och inte en på hundra år. Och lägger vi till Stilla Oceanens ännu kraftigare stormar med styrkor på upp till 185 knop, så framstår Johan Rockströms påstående som verklighetsfrämmande. Vad mera är så var 2012, det år då Sandy drabbade New York, relativt lugnt med Sandys 95 och Michaels 100 knop. Och ännu lugnare var det 2013 då den kraftigaste stormen endast mätte 75 knop. Fullständigt unikt sedan år 1900.

  Jag skrev till Johan Rockström och frågade hur han kunde komma så långt från verkligheten. Inget svar. Jag påminde. Inet svar. Då skrev jag till hans institution Stockholms Resilience Centre och frågade om inte Stockholms Universitet har någon etisk nämnd som kan jämföra Rockströms utsagor med verkligheten. Dagen efter fick jag mail. Från Johan Rockström. Han förklarade att reportern (Jon Röhne) missuppfattat en föreläsning. Jag svarade att det naturligtvis måste vara omöjligt för en reporter att missuppfatta så till den milda grad. Hur skulle i så fall resten av åhörarna förstått vad det handlade om. Dessutom hade det inte kommit någon dementi. Jag passade på att fråga vilka tecken på klimatförändring som fanns. Johan svarade med en utredning från just James Hansen. Då berättade jag att James Hansen mig veterligen aldrig haft rätt i sina prognoser. Och att han dessutom är kommunist med en märklig inställning till mänskligheten. Det finns en författare (kommunist) som heter Keith Farnish. I sin bok A Matter of Scale skriver han bland annat: “Det enda sättet att förhindra en global kollaps och på så sätt garantera mänsklighetens överlevnad är att utplåna den Industriella Civilisationen från världen. Vi måste ta bort alla betande husdjur, jämna alla städer med marken, spränga vattendammar och stänga hela den växthusgasgutsläppande maskinen.” Och James Hansen säger: “Keith Farnish har helt rätt: tiden är praktiskt taget ute och det är `systemet` som är problemet. Keith Farnish´bok finns här: http://ia700406.us.archive.org/27/items/AMatterOfScale/AMatterOfScale-FullText_final.pdf

  När jag berättade detta slutade Rockström referera till Hansen. Men hur jag än försökte, så lyckades jag inte få honom att berätta vad i naturen som påminde om klimatförändring. Bara utredningar. Att inte en enda prognos från “forskarna” har slagit in, bekymrade inte Johan Rockström.

  I samma nummer av Miljöaktuellt föreläste Rockström följande: “Jag tror att man i framtiden kommer att se just 2012 som ett avgörande år för klimatet. 2012 är förmodligen det första året då klimatet går över en så kallad “tipping point”, en tröskel där utvecklingen inte går att stoppa. Nu har Arktis is smält så mycket att det inte finns någon återvändo och då ljusa isytor förvandlas till mörka ytor så slutar solvärmen reflekteras ut från planeten.”

  Den 17/9 2012 sattes mycket riktigt nytt minimum för havsis i Arktis. Det kom att lyda på 3 369 730 kvadratkilometer. Men trots Rockströms varning för “tipping point” så hämtade sig isen och var redan i slutet av december i kapp 2011 års läge. Men kom det någon dementi från Rockström? Inte som jag sett.

  Jag har skickat ovanstående till ett antal journalister, till Vetenskapsradion, ja, där jag kommer åt. Det är utomordentligt viktigt att Johan Rockström stoppas. HAn är agronom och inte kliamatforskare. Han är en utomordentlig pedagog, men jag har inte sett att hans varningsartiklar innehåller ett enda spår av fakta från verkigheten.

  1. Tack för din initierade kommentar. Jag återkommer till Rockström och hans bakgrund som agronom, bristande meriter inom klimatforskningen, samt hans kopplingar till den odemokratiska organisationen Global Challenges i kommande blogginlägg.

 5. Tack! Väldigt bra artikel. Tack, till Lasse Forss också, för en väldigt belysande kommentar!

 6. Det här argumentet från miljöalarmisterna att 97% av forskarna skulle vara överens om den globala uppvärmningen stämmer inte. Den grundar sig på en rapport där man avsiktligt förvrängt och feltolkat forskares studier. Så här säger några av forskarna vars studier avsiktligt feltolkats.

  Dr. Richard Tol “That is not an accurate representation of my paper”

  Dr. Craig Idso b“Nope . . . it is not an accurate representation”

  Dr. Nir Shaviv “Cook et al. (2013) is based on a strawman argument”

  Dr. Nicola Scafetta Think about how many times you hear that 97 percent or some similar figure thrown around. It’s based on crude manipulation propagated by people whose ideological agenda it serves. It is a license to intimidate.

  http://www.forbes.com/sites/alexepstein/2015/01/06/97-of-climate-scientists-agree-is-100-wrong/#213498877187

Comments are closed.

%d bloggers like this: