Sverige, 1984

Storebror ser dig. Foto: Wikimedia Commons.

I den världsberömda romanen 1984 beskriver George Orwell en dystopi i den fiktiva staten Oceanien. Landet är en diktatur som styrs av det maktfullkomliga Partiet. Befolkningen övervakas konstant av den totalitära regimen och manipuleras med hjärnkontroll. Huvudpersonen Winston Smith bor i provinsen Airstrip One och arbetar på Sanningsministeriet med att bearbeta och sprida Partiets propaganda. Individen är alltid underordnad staten och kontrolleras av dess totalitära maktmedel. De metoder som tillämpas för att hjärntvätta och kontrollera befolkningen är primärt nyspråk, historierevisionism, dubbeltänk, krimtänk och övervakning i ett storebrorssamhälle. Obehagligt nog finns det flera paralleller mellan Oceanien 1984 och Sverige 2015.

Nyspråket i det orwellska Sverige representeras av politiskt korrekta termer som ersätter tidigare vedertagna begrepp. Det politiskt korrekta nyspråket har sitt ursprung i den nymarxistiska Frankfurtskolan och används för att försköna eller släta över obekväma fenomen de vill skapa en folklig acceptans för. På motsvarande sätt kan nyspråket användas för att svärta ner begrepp den politiskt korrekta härskarklassen vill stigmatisera och underminera.

Bland de positivt laddade nyspråktermerna är bland annat ”ungdomsgäng” en annan beteckning för kriminella invandrargäng, ”mobila EU-migranter” motsvaras av romer, ”utsatt område” är en invandrartät no go-zon och ”ensamkommande flyktingbarn” är i allmänhet unga män utan asylstatus som anländer i grupp. Några nyspråksmantran som har hamrats in via agendasättande journalistik är ”invandringen berikar landet” och ”Sverige ska ha ett generöst flyktingmottagade”. Under flera år avslutades i princip varenda ledarartikel i Dagens Nyheter med dessa mantran, allt i syfte att indoktrinera deras godtrogna läsekrets om invandringens försåtliga välsignelse. Detta har utvecklats till ett kodspråk som har gått så långt att man som kritiskt tänkande medborgare tvingas förutsätta att alla kriminella är invandrare, såvida inte motsatsen explicit redovisas i media; det är nämligen helt i sin ordning att beskriva om gärningsmannen är en inhemsk svensk medborgare.

På motsvarande sätt har antagonisterna Sverigedemokraterna smutskastats med pejorativa nyspråksepitet som ”främlingsfientliga”, ”nyfascister” och ”neonazister”. (Av någon outgrundlig anledning har denna stigmatiserande retorik tonats ner betydligt när Partiet själva håller på att implementera en allt mer restriktiv invandringspolitik.) Fler exempel på nyspråkstermer som har tillämpats flitigt av den oikofobiska nyrasistiska radikalvänstern är ”kritiska vithetsstudier”, ”rasifiering”, ”genuskodad” och ”könsmaktstrukturer”. Alla som har läst vänsterliberal media känner förmodligen igen dessa nyspråkstermer allt för väl.

Storebrorssamhället representeras i Sverige anno 2015 av Polisen, Säpo, Försvarets Radioanstalt (FRA) och Militärens Underrättelsetjänst (MUST) som har fått utökade befogenheter att övervaka befolkningen i och med FRA-lagen. FRA-lagen är den informella beteckningen på en rad lagändringar som föreslogs av regeringen i proposition 2006/07:63. Lagändringarna som klubbades 2008 innebär något förenklat att Försvarets radioanstalt (FRA) ges rätt att bedriva signalspaning på kabelburen trafik, vilket bland annat innefattar telefon- samt en stor del av Internettrafiken. Lagen gav upphov till en stormig debatt i Riksdagen och var tillsammans med förbudet mot illegal fildelning en starkt bidragade orsak till att Piratpartiet bildades.

På grund av den senaste tidens terrorhot har regeringen dessutom föreslagit flera åtgärder för att utöka övervakningen i Sverige. Bland annat vill regeringen utreda möjligheten till ökad kameraövervakning på särskilt utsatta platser som medieredaktioner och religiösa lokaler. Dessutom föreslår regeringen att Säpo och Polisen ska få möjlighet att avlyssna Viber och Skype genom att plantera trojaner i svenska medborgares datorer. Detta förslag har fått Carl Bildt att reagera på Twitter:

“Hysteri bör inte ligga till grund för nya lagar. Förslag måste granskas noga. Statstrojaner i medborgares datorer är ingen småsak.”

Ironiskt nog härstammar den ständigt ökande övervakningen till stor del från det islamistiska terrorhotet. Tyvärr är alltså storebrorssamhället ett nödvändigt ont för att myndigheterna ska kunna övervaka och kartlägga terrorister och tungt kriminella ligor. Med en mer restriktiv och ansvarsfull invandringspolitik hade läget inte behövt vara så allvarligt, men nu skalas alltså övervakningen upp istället. Storebror ser dig – vare sig du vill det eller inte.

Historierevisionism tillämpas friskt i det svenska storebrorssamhället av vänsterliberal media. Sanningskommissionen i 1984 förvanskade historien på olika sätt; bland annat hyllades Partiet för att de hade ökat chokladransonen när den i själva verket hade minskat. I Sverige har agendasättande Dagens Nyheter gått längst med historierevisionism. Bland annat har Dagens Nyheter i orwellska ordalag påstått att kriminaliteten minskar i samhället när den i själva eskalerar. Dagens Nyheter har även i Sanningskommissionens anda publicerat flera lögnaktiga reportage om att invandringen är lönsam, när sanningen är att den är en gigantisk kostnad – både initialt och på lång sikt.

Ett till exempel på hur massmedia förvanskar historien är ett upplopp i Fittja 2014 då flera oroliga boende rapporterade om explosioner, skadegörelse och hur bilar brändes upp. Polisen förnekade dock på orwellskt manér att några upplopp hade ägt rum:

“Lindberg uppger att det däremot inte har tänts eld på några bilar ikväll, något som dock motsägs av bilder som postats på Twitter. ’Det har varit någon papperskorg tidigare och sedan har man vid något tillfälle hällt någon vätska på asfalten som har brunnit, men det är inget som är förstört eller så.’”

Krimtänk är i romanen 1984 en tanke som är kriminell. Det behöver inte ens vara något man medvetet tänker; det kan vara något man av misstag uttrycker exempelvis i sömnen. Repressalier för krimtänk i det politiskt korrekta Sverige har ofta drabbat Sverigedemokrater som mer eller mindre av misstag har råkat fälla rasistiska kommentarer. I valrörelsen 2014 bedrev massmedia en häxjakt på sådant krimtänk. I flera fall grävde journalisterna fram rasistiska citat av sverigedemokratiska lokalpolitiker som var drygt tio år gamla; flera av dessa politiker var dessutom sedan flera år uteslutna ur partiet. Liknande anklagelser om krimtänk har använts flitigt i intervjuer med sverigedemokrater. Det mest berömda exemplet är Skavlans intervju av den fortfarande sjukskrivne Jimmie Åkesson som ställdes till svars för urgamla citat av krimtänkande lokalpolitiker. Även alternativa media som Avpixlat har ställts till svars för vilt främmande krimtänkande personer (eller nättroll) som har skrivit tveksamma kommentarer i Disqus. Det här är en strategi som politisk korrekt massmedia ofta tillämpar: istället för att diskutera Sverigedemokraternas politik eller Avpixlats hundratals artiklar fokuserar man på ett fåtal tveksamma kommentarer som är stigmatiserade av krimtänk.

Ett annat exempel på hur krimtänkande medborgare jagas i Oceaniens Sverige är kriminella Researchgruppens kartläggningar av sverigedemokrater som inte har anammat nyspråket; dessa dissidenter har sedan exponerats i boulevardtabloider Expressen och Aftonbladet. Trots att Researchgruppen har kommit över dessa uppgifter genom dataintrång har de inte dömts för några brott – istället har de tilldelats Guldspaden av Hanna Stjärne som är SVT:s nuvarande VD. Självaste Sanningskommissionen skulle ha imponerats av sådana orwellska metoder.

Dubbeltänk definieras av George Orwell i 1984 på följande vis:

“Dubbeltänk betyder förmågan att hysa två motstridiga åsikter på samma gång och godta dem båda. Den intellektuelle partimedlemmen vet i vilken riktning hans minnen måste ändras; han vet därför att han lurar verkligheten, men genom att tillämpa dubbeltänk övertygar han sig även om att han inte gör våld på den.”

I Sverige 2015 tillämpas dubbeltänk ofta av medlemmar som är Partiet trogna. Sveriges extremt dyra och ineffektiva flyktingmottagande, varav cirka hälften går till ekonomiska migranter som ”ensamkommande”, finansieras på bekostnad av nedskuret bistånd till riktiga flyktingläger i krigets närområden. Såväl Tino Sanandaji som Hans Rosling har påpekat det inhumana i denna absurda omfördelningspolitik; ändå tillämpar flera av Partiets politiker dubbeltänk och försvarar det kostsamma asylkaoset i Sverige.

Ett annat klassiskt exempel på dubbeltänk är Miljöpartiets partiprogram för fri invandring. Ironiskt nog påverkar invandringen även miljön negativt eftersom koldioxidutsläppen per person är mycket mindre i Mellanöstern och Afrika jämfört med Sverige. Fri invandring står alltså på grund av dess uppenbart negativa miljöeffekter i bjärt kontrast mot den klimatsmarta politik de samtidigt försöker driva.

Ännu ett exempel på dubbeltänk är de vänsterpartistiska kvinnor med invandrarbakgrund som slår larm om att utanförskapsområdena håller på att förvandlas till islamistiska patriarkat. Dessa visselblåserskor har blivit kritiserade för att vara ”islamofober och rasister” av sina dubbeltänkande partikollegor som utger sig för att vara feminister men försvarar ett patriarkat på samma gång.

Ett sista exempel på dubbeltänk är Pride Järva som arrangerades av Jan Sjunnesson. De homosexuella invånarna i Tensta och Rinkeby hyllade initiativet, men Partiets medarbetare kände sig ändå tvungna att tänka dubbelt och kritisera initiativet eftersom det hade arrangerats av ”främlingsfientliga” krafter. Det finns mer att läsa om detta orwellska dubbeltänk i artikeln om PK Syntax Error.

Kort sagt finns det många paralleller mellan Oceanien 1984 och Sverige 2015. George Orwell skulle förmodligen ha blivit fascinerad över hur ett västerländskt land som Sverige i stora delar har kunnat transformeras till den dystopiska diktatur han beskrev redan 1948.

3 thoughts on “Sverige, 1984”

 1. Tack, väldigt bra! Du sammanfattar väl mycket av det som har skett. Även andra har påpekat likheterna med 1984 men inte lika sammanhängande och täckande.

 2. Väldigt bra sammanfattning, vad mer jag vet är att i stort sett hela samhällsapparaten numera (om den inte alltid gjort det) fungerar som en slags barnvakt åt “människor” med narcissism/psykopati där den rent mekaniskt enkom verkar existera som ett maskineri som ska curla enstaka individer som är socialt orienterade kring kontroll/förintande av andras utveckling.

  Dvs om man går efter litteraturen av “störningar” från USA där definitionen av t ex s.k “antisocialt” beteende definieras förenklat med att förhålla sig till andra likt ett trotsigt barn och sedan erfar svenska maskinens ideologi inser man att – även om på ytan – lagar existerar för att förhindra och skydda invånare från ‘förtryck’ tolkas sedan det ramverket utifrån en attityd som går ut på att första bästa hobbytyrann som vill se sig som dominant får en hel del allierade utifrån myndigheter likt polisen.

  Dvs rent humanitärt fyller inte svenska staten någon som helst konstruktiv funktion, den verkar mer orienterad kring förintelse av invånares medvetande och autonoma frihet.

  Vad mer, kriminalvården fungerar som en slags datingservice för kvinnor som vill träffa “tuffingar” – psykiatrin bedriver hjärntvätt där om de får tag på någon utan “social status” de försöker spärra in den och prägla in den i en roll som går ut på att dominera den psykologiskt ursäktat med att de “hjälper den” – samma fenomen inom sociala myndigheter där det är accepterat att sikta in sig på svenska ‘offerbockar’ när all sympati är fokuserad på asylsökande.

  Det finns väldigt mycket sjukt i detta land, där problemet är svenskars kappvänderi: och detta kommer sluta illa på flera plan.

 3. Tillägg: dvs Ingen ser de egentliga problemen och orättvisorna för statsmaffians reklamfirma- i formen av svensk media – har förvridit offerrollen till att innesittas av asylsökande – OM människor fick upp ögonen för fulheten i deras eget land skulle de förmodligen inte kunna ta in det utan att försvarsmekanismer skulle filtrera ur det.

  Sverige är helt jävla vansinnigt sjukt, men ingen bryr sig för alla har fullt upp med att fokusera på kaoset vår politiska ohyra arrangerar som kommer av att tillräckligt många onda människor har fått makt där kraften och attityden i allt helt enkelt är riktad mot självförintelse.

Comments are closed.

%d bloggers like this: