De som styr världen

Hotel De Bilderberg. Källa: Wikimedia Commons.

Bilderberggruppen är ett av världens mäktigaste och mest mytomspunna sällskap. Varje år hålls ett möte med cirka 150 delegater som representerar den globala makteliten inom finans, industri, politik och media. Bilderberggruppen styrs av Henri de Castries som är ordförande för styrkommittén, som i sin tur bjuder in övriga gäster till de årliga mötena. Bilderberggruppens möten hålls bakom lyckta dörrar under stor sekretess. De ambulerande årliga mötena hålls i allmänhet på lyxhotell runt om i Europa och hårdbevakas av beväpnade vakter. Alla gäster måste skriva under ett avtal som förbinder dem att inte läcka ut någon information till omvärlden.

Kända och tongivande medlemmar i Bilderberggruppen har varit Henry Kissinger, Romano Prodi, David Rockefeller, Peter Sutherland och Bill Clinton. Bland de svenska delegaterna återfinns bland annat Carl Bildt (som har besökt flest möten), Fredrik Reinfeldt, Stefan Löfven, Olof Palme, Urban Bäckström, Marcus Wallenberg, Carl-Henrik Svanberg, kung Carl XIV Gustaf, Tove Lifvendahl och Jonas Bonnier. Som synes utgör deltagarna gräddan av den svenska politiken, näringslivet och media. De enda politiska partier som inte har varit representerade på Bilderberggruppens möten är Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Länge förnekade gästerna och medlemmarna (däribland Carl Bildt) att Bilderberggruppen ens existerade, men på 2000-talet började allt mer information läcka ut om det slutna sällskapet. Den som har ägnat mest tid åt att undersöka Bilderberggruppens förhavanden heter Daniel Estulin och han har dokumenterat sina resultat och observationer i boken ”Den Sanna Historien Om Bilderberggruppen”. Detta blogginlägg är till stor del baserat på hans bok, som även rekommenderas till de som vill veta mer om Bilderberggruppen och dess systerorganisationer.

Så vad vill Bilderberggruppen åstadkomma? Något förenklat kan man sammanfatta det som ett globalistiskt elitsällskap som verkar för att internationella handelsregler ska överordnas nationalstaternas sociala, ekonomiska och kulturella intressen. Energipolitik står alltid högt på Bilderberggruppens agenda, och några av målen är begränsad kärnkraft (för att begränsa spridningsrisker till terrorister) och obehindrad tillgång till strategiska naturresurser som olja från Mellanöstern och Nordafrika. Flera världshandelsavtal som GATT samt multinationella organisationer som EU har sina rötter i Bilderberggruppen. Senaste Bilderbergmötet handlade till viss del om TTIP, vilket är det stora frihandelsavtalet mellan EU och USA. TTIP innebär bland annat att företag ska ha rätt att kunna överklaga till en överstatlig domstol om deras vinstintressen är i fara. Exempelvis skulle ett energibolag kunna stämma svenska staten om miljölagarna minskar bolagets vinst.

Andra slutna sällskap som verkar parallellt eller tillsammans med Bilderberggruppen är Council on Foreign Relations (CFR), Trilateral Commission (TC), WTO, Romgruppen och Royal Institute of International Affairs (RIIA). Det gemensamma målet för alla dessa sällskap är att gynna globaliseringen i världen.

En av Bilderberggruppens mäktigaste och mest tongivande medlemmar är David Rockefeller. Han är en av världens rikaste personer och har lett företag som Standard Oil och Chase Manhattan Bank. David Rockefeller har även haft nära politiska kontakter med Henry Kissinger och varenda amerikansk president sedan Eisenhower. Dessutom har han haft kontakter med Saddam Hussein och kommunistiska ledare som Fidel Castro, Michail Gorbatjov och Nikita Chrustjev (det sägs att Rockefeller personligen såg till att Chrustjev blev avsatt). Det florerar dessutom rykten om att David Rockefeller till stor del låg bakom Jimmy Carters presidentseger, och att denne erbjöd David Rockefeller posten som ordförande för Federal Reserve som tack för hjälpen. Det ryktas även att Reagan hänvisade till CFR som ”de som styr”, samt att personer ur Bilderberggruppen låg bakom Nixons fall, vilket ledde till att frihandelspresidenten Gerald Ford kunde ta över. Det finns till och med de som hävdar att David Rockefeller är “mannen som styr världen”.

De konspiratoriskt lagda hävdar att Rockefeller, Bilderberggruppen och dess systerorganisationer strävar efter den Nya Världsordningen (New World Order, NWO). Rockefeller skriver i sin bok Memoirs:

”Vissa tror till och med att vi är en del i en hemlig sammansvärjning som arbetar mot USA:s bästa, genom att karaktärisera mig och min familj som ’internationalister’ och för att konspirera med andra över hela världen i syfte att bygga en mer integrerad global politisk och ekonomisk struktur – en värld om du så vill. Om detta är anklagelserna, då är jag skyldig, och stolt över det.”

Den Nya Världsordningen är en utopi där nationalstaterna har lösts upp och ersatts av en världsregering. Det största hindret för den Nya Världsordningen och dess fria rörlighet är starka nationalstater som därmed motarbetas av dessa sällskap. Det bekräftas av Bilderberggruppen som starkt tar avstånd från nationalism – eftersom det motverkar frihandel och fri migration – och de uppmanar delegaterna att motverka nationella strömningar i sina respektive länder. Det sägs att Henry Kissinger ska ha skällt ut Tony Blair som en liten skolpojke på ett Bilderbergmöte när Blair misslyckades med att införa euron i Storbritannien på grund av ett ”nationalistiskt uppsving”.

Även bilderbergaren Peter Sutherland förtjänar att granskas närmare. Han är en irländsk politiker och affärsman och är numera FN:s särskilda sändebud i migrationsfrågor. Han är en stark motståndare till nationalstater, inklusive sitt hemland Irland, och förespråkar fri invandring till EU. Inför Storbritanniens Lords home affairs committee den 21:e juni 2012 sade han att “de enklaste individerna borde ha valfrihet” angående arbete och studier i andra länder, samt att EU:s medlemsstater borde upphöra med att prioritera “de mest kvalificerade” invandrarna (och därmed ge de minst kvalificerade immigranterna företräde istället). I princip anser han att invandrarna från tredje världen ska få välja stat och inte tvärtom. Vidare har Sutherland sagt att invandring är en “avgörande dynamik för ekonomisk tillväxt […] trots att det är svårt att förklara detta för medborgarna i dessa stater”. I en intervju med BBC har han dessutom sagt att “EU i min mening bör göra sitt bästa för att underminera homogenitet och skillnader från andra”. Vidare har han sagt att multikulturalism är både oundviklig och eftersträvansvärd och att det “är fundamentalt avgörande för staterna att samarbeta om migrationspolicies snarare än att utveckla sina egna isolerade policies”.

Så vad har globalisterna att tjäna på fri invandring från tredje världen till EU? En förklaring är WTO:s agenda för internationella handelsregler som bland annat innefattar global lönedumpning och social nedmontering, vilket påskyndas av en permanent underklass av invandrare. Detta försvagar fackens makt, ökar konkurrensen om jobben och leder till fler låglönejobb.

En växande radikaliserad muslimsk minoritet, som förespråkar sharia och blir allt svårare att assimilera, underminerar också de västerländska demokratiska nationerna på sikt. I detta sammanhang har globalisterna paradoxalt nog fått draghjälp av identitetsvänstern, som aktivt underblåser segregationen av etniska och religiösa minoriteter i samhället.

Även bankerna tjänar på en stor invandring: ju fler som flyttar till ett land, desto större blir bostadsbristen. Som en konsekvens av detta ökar bostadspriserna och bankerna kan låna ut mer pengar och tjäna ränta på dessa. En annan anledning är att länder som Sverige och Tyskland behöver låna stora belopp till statskassan för att finansiera asylinvandringen; även här har de globalistiska investerarna en möjlighet att låna ut stora belopp för att finansiera asylinvandringen från tredje världen.

Bilderbergaren George Soros, som låg bakom valutaspekulationerna mot den svenska kronan på 1990-talet, har också anklagats för att finansiera den illegala invandringen till EU. Bland annat har Soros vänsterliberala så kallade icke-statliga organisationer, NGO:er, verkat för att Ungern ska öppna gränsen för fri invandring. Dessutom har Soros sponsrat en handbok för illegal immigration till EU. George Soros har i en debattartikel föreslagit att varje EU-land ska betala 15.000 EUR för varje immigrant årligen och att staterna ska ta lån för att finansiera detta:

“Adekvat finansiering är avgörande. EU bör avsätta 15.000 EUR per asylsökande för de första två åren för att täcka kostnaderna för bostäder, hälsovård och utbildning – och för att göra flyktingarna mer attraktiva för medlemsstaterna. EU kan finansiera detta mottagande genom att emittera långa obligationer med hjälp av sin till stor del outnyttjade AAA-klassade lånekapacitet, som även kommer att ge en berättigad finanspolitisk stimulans av den europeiska ekonomin.

EU skulle årligen behöva avsätta minst 8-10 miljarder EUR till gränsstaterna, med tillskott från USA och resten av världen. Dessa fonder skulle kunna läggas till de långfristiga obligationerna för att stödja asylsökande i Europa.”

Vad George Soros föreslår är i praktiken att EU och dess medlemsstater ska öka upplåningen från finansiella institutioner, som Soros själv har ägarintressen i. EU:s befolkningar kommer alltså att skuldsättas och de finansiella institutionerna kommer att tjäna pengar på räntan. Ett tecken på detta system är att Magdalena Andersson hösten 2015 lånade 11 miljarder SEK enbart för att finansiera asylmottagandet.

Vidare har George Soros grundat universitetet Central European University i Budapest 1991; sedan dess har han sponsrat det med 880 miljoner dollar. Detta universitet har blivit något av ett epicentrum för normkritiska genusstudier i Östeuropa. Lärosätets amerikanske rektor John Schattuck har exempelvis skrivit flera debattartiklar där han förespråkar en kraftigt ökad asylinvandring till Ungern.

Som om det inte räckte med allt detta har FN börjat planera för Agenda 2030. Enligt artikel 45 åläggs de nationella parlamenten att genom lagstiftning verka för ”en effektiv implementering av våra åtaganden”. De nationella regeringarna kommer med andra ord att vara direkt underställda FN i fortsättningen. Detta framgår även av artikel 47 som deklarerar att de nationella regeringarna bär ansvaret för genomförandet av Agenda 2030, medan övervakningen skall utövas av FN:s generalförsamling genom “The High Level Political Forum” och “The Economic and Social Council”.

Vidare deklarerar artikel 25 att länderna skall stå för livslång omsorg av alla – oberoende av kön, ålder, etnicitet, handikapp, migrationsstatus, ålder, etc – för att bli likvärdiga medborgare. Immigrationen avhandlas också i artikel 29 som stipulerar att “vi” erkänner det positiva inslaget av migranter för ett hållbart och utvecklande samhälle. Sammantaget innebär artiklarna 25 och 29 att “vi” är skyldiga att ta emot ett obegränsat antal flyktingar och dela vår levnadsstandard med dessa på lika villkor.

FN:s Economic and Social Council finansieras till viss del av banker som kontrolleras av globalisterna Soros, Rotschild och medlemmar i Bilderberggruppen. Peter Sutherland har ett finger med i Agenda 2030; det märks inte minst på den identiska retoriken i BBC-intervjun som i FN:s artiklar 25 och 29. Den konspiratoriskt lagde kan alltså tolka FN:s vision med Agenda 2030 som att FN ska kontrollera en världsregering, ett socialistiskt system utan kapitalism, en värld utan fattigdom och krig och full kontroll över klimatförändringar samt fri migration i en värld utan gränser. Agenda 2030 kan tolkas som implementationen av den Nya Världsordningen.

Dessutom utnyttjas klimatfrågan flitigt av globalisterna inom ramen av Agenda 2030 för att de ska kunna uppnå sina mål. Vidare grundades Romklubben för att bemöta klimathotet; denna sammanslutning förespråkar elitistiska lösningar som bygger på ett globalt förvaltarskap av jorden. Tongivande medlemmar i Romklubben, som Anders Wijkman (KD), har sedan grundandet varit djupt förankrade i nödvändigheten av en världsfederation. Anders Wijkman är dessutom medlem av organisationen Global Challenges Foundation som öppet deklarerar att de vill ersätta de demokratiska nationerna samt FN:s organisationer med “world governance”, det vill säga en världsregering. Även Christiana Figueres, som är sekreterare för FN:s konvention för klimatförändringar, har hävdat att “världens kapitalistiska system måste ses över” på grund av den globala uppvärmningen; vilket ekonomiskt system Figueres vill ersätta kapitalismen med framgår inte, men en ledtråd är att hon även har hävdat att Kinas kommunistiska system är mest effektivt för att bekämpa klimathotet.

De som motsätter sig globalisterna hängs ut som fiender i de media som kontrolleras av de slutna sällskapen. Exempelvis är CFR’s Secret Team specialiserat på sådana psykopolitiska operationer och har bland annat iscensatt flera mediedrev i USA för att manipulera den allmänna opinionen i önskvärd riktning. I Sverige motsvaras detta så klart av Sverigedemokraterna eftersom det är det enda parti i Sverige som förespråkar nationalism och konservatism. Det kan förklara McCarthyismen mot Sverigedemokraternas medlemmar, hetsjakten på Sverigedemokraterna i media samt den konsekventa mörkläggningen av invandringsrelaterade problem. Så de media utmålar som onda är kanske i själva verket de goda och vice versa.

Att media till stor del kontrolleras av globalisterna kan illustreras av detta citat av David Rockefeller från ett tal inför Trilateral Commission 1991:

“Vi vill visa vår tacksamhet till The Washington Post, New York Times, Time Magazine och andra stora tidningar vars direktörer har deltagit i våra möten och respekterat sina löften om diskretion i nästan fyrtio år. Det skulle ha varit omöjligt för oss att utveckla vår plan för världen om vi hade varit föremål för det mediala strålkastarljuset under dessa år. Men vi är nu mycket mer sofistikerade och redo att marschera mot en världsregering. Överstatligheten av en intellektuell elit och de globala bankirerna är säkert att föredra framför det nationella styre som har praktiseras i tidigare århundraden.”

Så vad har alla dessa globalistiska sällskap för inverkan på svensk politik? En hel del ska det visa sig.

Cecilia Malmström (L) är EU-kommissionär och hade ansvar för bland annat asyl- och migrationsfrågor mellan 2010 och 2014. Hon har gjort sig (ö)känd som en ultraliberal inom EU och drivit på för ökad invandring till EU. I sitt arbete för invandring har hon samarbetat med ovan nämnde Peter Sutherland och de har skrivit en gemensam artikel om invandring till EU. De skriver bland annat:

“Förra året, under den arabiska våren, missade EU en historisk möjlighet att börja binda samman Medelhavets stränder genom att inte öppna dörren för studenter, entreprenörer och andra nordafrikaner. Nu gör EU ett försök att närma sig grannarna i söder med frihandelsavtal, visumlättnader för universitetsstuderande, tillfälliga arbetskraftsprogram och incitament som ska locka entreprenörer.”

Före detta statsminister Fredrik Reinfeldt (M) har anammat den antinationalistiska retoriken och har gjort häpnadsväckande uttalanden som att Sverige är ett land utan gränser som egentligen tillhör invandrarna och att “ursvenskt är bara barbariet, resten av utvecklingen har kommit utifrån”. Dessa uttalanden kan ha sin förklaring i Bilderberggruppens vurmande för fri invandring och motstånd mot nationalstater. Alliansen verkade även för att rusta ner försvaret kraftigt, så landet kan maximalt försvaras i en vecka vid ett militärt angrepp; denna nedrustning stämmer också överens med det antinationalistiska tankegodset. I god liberal anda sålde även Alliansen ut flera offentliga verksamheter till underpris till privata aktörer. Vidare har Anna Kinberg Batra (M) skrivit en riksdagsmotion på temat att ”välfärden står i vägen för fri invandring”. Annie Lööf (C) har dessutom lanserat det kontroversiella förslaget att Sverige har kapacitet att ta emot 30 miljoner invandrare.

På senare år har liberala politiker och opinionsbildare börjat förespråka att arbetslagarna i Sverige måste luckras upp för att släppa in fler lågutbildade invandrare på arbetsmarknaden – återigen en tydlig parallell till Bilderbergarnas planer. Kort sagt finns det tydliga kopplingar mellan Bilderberggruppen och Alliansens politik.

Ett anekdotiskt exempel på hur den globalistiska retoriken håller på att implementeras i det byråkratiska Sverige är Länsstyrelsen i Örebro som 2013 tog ett initiativ till en föreläsningsserie med titeln “Att störa homogenitet“. Politikerna och tjänstemännen bakom det skattefinansierade projektet syftar till att avskaffa “svenskheten som norm” inom skolor, myndigheter och andra offentliga institutioner. Globalisternas visioner, i det här fallet med vänsteridentitära undertoner, tycks alltså ha fått spridning ända ner till länsstyrelsen i Örebro. Projektet sammanfattas enligt följande: “Samtalet, platsen och kulturen bör tillhöra alla oavsett livsstil, sexuell läggning, klass, kön, funktionsnedsättning eller ursprung.”

Sveriges bostadsmarknad har också påverkats av invandringen. Under Alliansens åtta år vid makten ökade antalet personer med invandrarbakgrund med otroliga 770.000 medan Boverket bedömer att det behövs 710.000 nya bostäder; korrelationen mellan invandringen och bostadsbristen är nästan skrämmande. Sverige är det land som har störst invandring per capita i västvärlden och är också det land som har högst privat skuldsättning i hela världen. Detta gör landets finanser väldigt sårbara om det kommer en bostadskrasch, vilket allt fler förutspår.

Slutligen har vi då Miljöpartiet. Här kommer FN in i bilden: Agenda 2030 är i sin helhet den direkta förlagan till Miljöpartiets partiprogram. Där finns en förklaring till varför Miljöpartiet är det enda parti som förespråkar fri invandring. Miljöpartiet har även anammat FN:s uppmaning om att vi är skyldiga att ta emot ett obegränsat antal flyktingar och dela vår höga levnadsstandard med dessa på lika villkor; där finns förmodligen förklaringen till att papperslösa immigranter har rätt till skola och sjukvård och att romernas illegala läger sällan rivs. Att partiet har infiltrerats av islamister har dessutom accelererat radikaliseringsprocessen i den vänsteridentitära riktningen. De vänsterliberala journalisterna, bland vilka Miljöpartiet har egen majoritet, har även tagit till sig den politiskt korrekta retoriken ”invandringen berikar landet” och ”vi ska ha ett generöst flyktingmottagande” från FN:s artiklar 25 och 29. Miljöpartiet (som följer Agenda 2030) var alltså den perfekta samarbetspartnern till Moderaterna (som vill krossa välfärden) för migrationsuppgörelsen 2011.

Agenda 2030 ska implementeras med början av 2016. Regeringens arbete med detta ska ska ledas av civilminister Ardalan Shekarabi (S). Isabella Lövin (MP) kommenterade i september 2015 entusiastiskt regeringens aktiva deltagande på toppmötet för Agenda 2030:

“Statsminister Stefan Löfven, klimat- och miljöminister, vice statsminister Åsa Romson, utrikesminister Margot Wallström och minister för internationellt utvecklingssamarbete Isabella Lövin deltar vid det historiska toppmötet för antagandet av 2030-agendan för hållbar utveckling. Sverige har varit mycket aktiv i förhandlingarna och kommer att vara lika engagerade i genomförandet av agendan – både nationellt och internationellt.”

Det finns de som tror att Sverige är ett experimentland för Bilderberggruppens verksamhet och Agenda 2030. Vad tror du?

9 thoughts on “De som styr världen”

 1. Parallellerna är uppenbara, Alliansens 8
  år har bara renderat Svea ett accelererande nedåtgående, precis alla områden inom samhällsstrukturen å dess fibrer haltar betänkligt.

 2. Agenda 2030 (Post-2015 processen) blev ju antagen den 25:e september av 193 FN länder.
  Som lök på laxen får vi (säkert) nya bindande FN regler om klimatagendan från Cop21-mötet i Paris om några veckor.
  IMF pratar redan om ett pris på Co2 innan Paris-konferensen med Angela Merkel i spetsen för detta.
  Samt frihandelsavtalet i kombination med allt detta sätter in sista dödsstöten.

 3. Ja, så verkar bilden se ut. Riktigt tråkigt. Men…

  Kommer det att bita dem i baken? Det är inte alltid som mäktiga intressen lyckas med sina planer. Personligen så känner jag mig mer Svensk än någonsin och mer lojal med mina landsmän än jag någonsin gjort tidigare. De kanske snarare ökar nationalismen genom sitt agerande? Så att nationalstaterna i slutänden stärks?

 4. Tror inte risken är för stor, vi ser starka vindar i USA att faktiskt Donald Trump blir nästa president vilket innebär att han styr inte av någon Bilderbergrupp vilket jag personligen tror är en konspiration för att hitta en syndabock i misären som nu sker.

  Trump har sån finansiell makt att ingen kommer kunna styra honom och det är positivt för all PK kultur världen run måste få ett slut, vi måste få affärstänkande in i politiken, det kommer med högsta sannolikhet sätta nya vindar i världspolitiken för Putin är inte heller styrd av nån Bilderberggrupp.

  Det kommer bli spännande tider framöver och jag tror på att hela politiska kartan om ritas om, dumskallarna har haft sina 10 år i politiken nu.

Comments are closed.

%d bloggers like this: